>

ES Projektai

Projektas "Įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas"

resize_400x400_logo.jpg

 

Projekto numeris - Nr. 07-006-P-0001

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

 Projekto tikslas  - kurti saugesnę ir geriau pritaikytą darbo aplinką Sostinės bei Vidurio ir vakarų Lietuvos regione.

Projekto veiklų regionai - Sostinės regionas ir  Vidurio ir Vakarų Lietuvos (VVL) regionas.

Projektas skirtas spręsti 2021-2030 m. nacionalinėje įtraukios darbo rinkos plėtros programoje įvardintą 6 problemą – darbo aplinka vis dar kelia pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai.

Projektu yra siekiama efektyvinti profesinės rizikos valdymą tobulinant profesinės rizikos vertinimo ir priežiūros (kontrolės) metodus, didinant profesinės rizikos vertinimo ir profesinės rizikos priežiūros kompetencijas, dalinantis gerąja patirtimi, vykdant aktyvią komunikaciją ir viešinimą.

Tikslinės grupės poreikiai, kurie bus sprendžiami projekto metu: įmonių profesinės rizikos valdymo specialistų kompetencijų didinimas, siekiant geresnio profesinės rizikos vertinimo ir patirties perėmimo DSS srityje; šiuolaikinius darbo rinkos poreikius atitinkantis VDI inspektorių kompetencijų DSS klausimais tobulinimas; geresnės savarankiškai dirbančių asmenų žinios DSS srityje ir jų pritaikomumas kasdienėje veikloje; geresnės darbdavių galimybės įgyvendinti DSS reikalavimus.

Sostinės bei Vidurio ir vakarų Lietuvos regione vyks šie veiksmai:

1. įmonių profesinės rizikos valdymo specialistų kompetencijų tobulinimas (mokymai) profesinės rizikos valdymo klausimais;

2. mokslinė-praktinė konferencija profesinės rizikos valdymo tema;

3. vidiniai VDI DSSS inspektorių mokymai profesinės rizikos, rizikos veiksnių, vertinimo metodų, prevencinių priemonių parinkimo temomis;

4. VDI DSSS inspektorių kompetencijų tobulinimas (mokymai) profesinės rizikos vertinimo klausimais;

5. VDI DSSS inspektorių stažuotės užsienio šalyse;

6. VDI DSSS inspektorių mokymai užsienyje mentorystės tikslais;

7. savarankiškai dirbančių asmenų mokymai profesinės rizikos tema;

8. savarankiškai dirbančių asmenų savarankiškas mokymasis apie profesinę riziką e. mokymų platformoje https://zinokteises.vdi.lt;

9. socialinė profesinės rizikos valdymo reklama (įskaitant informacijos apie mokymus ir e.mokymų platformą https://zinokteises.vdi.lt sklaidą).

Projekto tikslinė grupė: įmonių profesinės rizikos valdymo specialistai (DSS specialistai, darbdaviams atstovaujantys asmenys ir darbdavių įgalioti asmenys, atliekantys darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas), VDI DSSS inspektoriai, savarankiškai dirbantys asmenys

Asmenys, dalyvavę veiklose, skirtose rizikos vertinimo ir priežiūros (kontrolės) kompetencijoms per visą Projekto įgyvendinimo laikotarpįne mažiau nei 6 875 unikalūs asmenys, iš jų: 4 865 Vidurio ir vakarų Lietuvos regione, 2 010 – Sostinės regione.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia  -  2023.11.09

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga  -  2028.02.29

Skirtas finansavimas  -  2.148.489,38 EUR.

Panaudota lėšų per 2023 m. - 0,00 EUR.

Veiklos įgyvendinamos visoje Lietuvoje, jose gali dalyvauti visi tikslinės grupės asmenys, nepriklausomai nuo lyties, rasės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios ar seksualinės orientacijos.

Atnaujinimo data: 2024-01-05