>

Korupcijos prevencijos programa

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vyriausiojo                                                                                                                                                         
valstybinio darbo inspektoriaus                       
2020 m. gegužės 26   d. įsakymu Nr. EV-139

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos korupcijos prevencijos programos (toliau – Programa) paskirtis – sukurti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevencijos ir jos kontrolės sistemą Valstybinėje darbo inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI arba Inspekcija). Programa yra orientuota į korupcijos rizikos valdymą VDI, t. y., sąlygų ir prielaidų, galinčių lemti jos atsiradimą, mažinimą bei šalinimą.   
2. Programa parengta, vadovaujantisLietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinė kovos su korupcija programa),Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymu,įvertinus Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2019 m. atliktos VDI veiklos sričių korupcijos rizikos analizės rezultatus ir atsižvelgiant į Valstybės įstaigos korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 2–100 „Dėl Valstybės įstaigos korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo“.
3. Programos uždaviniai įgyvendinami vykdant Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus patvirtintą VDI Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių veiklos planą (toliau – Planas), kuris pagal poreikį periodiškai  yra atnaujinamas. Kiekviena konkreti Plano priemonė vertinama pagal joje nustatytus laukiamo rezultato kriterijus.
4. Inspekcijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis kartu yra vadinami VDI darbuotojais. 

II SKYRIUS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS VDI STRUKTŪRINĖ IR TEISINĖ SISTEMA

5. VDI, kuriai vadovauja Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius (toliau – VDI vadovas), sudaro administracija ir teritoriniai skyriai, kuriems vadovauja jų vedėjai.
6. Už korupcijos prevenciją (korupcijos priežasčių, sąlygų ir prielaidų jai kilti atskleidimą; korupcijos šalinimą, sudarant atitinkamą priemonių sistemą; poveikio asmenims, tikslu atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo, taikymą) Inspekcijoje atsako VDI vadovas.
7. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m gegužės 19 d. nutarimo Nr. 607 ,,Dėl padalinių ir asmenų, valstybės ar savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklių, patvirtinimo“ 3 punktą, kur numatyta, kad valstybės ar savivaldybių įstaigose gali būti steigiami padaliniai ar skiriami asmenys, kuriems būtų pavedama korupcijos prevencijos ir kontrolės funkcija, Inspekcijoje:
7.1. veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė įvertinimą, teisės aktų nustatyta tvarka, atlieka bei korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano projektus rengia VDI Vidaus tyrimų ir veiklos procesų kontrolės skyrius;
7.2. teisės aktuose įtvirtinto ar teisės aktų projektais numatomo teisinio reguliavimo poveikio korupcijos mastui vertinimas (teisės aktų ir jų projektų antikorupcinį vertinimą) atliekamas VDI vadovo atskiru pavedimu;
7.3. informaciją valstybės tarnautojų registrui teikia personalo administravimo procesą organizuojantis VDI darbuotojas;
7.4. visuomenės švietimo ir informavimo bei nustatytų korupcijos atvejų paviešinimą vykdo VDI patarėjas komunikacijai, Vidaus tyrimų ir veiklos procesų skyriaus teikimu.
8. VDI Programos ir Plano įgyvendinimo priežiūrą bei vertinimą Inspekcijoje vykdo VDI Kovos su korupcija programos ir jos priemonių įgyvendinimo komisija (toliau – Komisija), patvirtinta Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m liepos 10 d. įsakymu Nr. EV- 204 ,, Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. V-01 Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos kovos su korupcija programos ir jos 2015-2019 metų priemonių plano vykdymo, kovos su korupcija programos ir jos priemonių plano įgyvendinimo priežiūros komisijos sudėties pakeitimo“.
9. VDI yra sudarytos galimybės Inspekcijos darbuotojams bei kitiems asmenims kreiptis ir informuoti VDI vadovus apie galimus korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ir/ar kitų, tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės pažeidimų, Inspekcijoje faktus. Viešai prieinamoje VDI internetinėje svetainėje yra skiltis „Korupcijos prevencija“, kurioje apsilankę interesantai yra informuojami apie tai, kad, norėdami pranešti apie korupcijos atvejus, jie tai gali padaryti pasitikėjimo telefonu arba raštu nurodytu adresu. Taip pat, spustelėję specialią nuorodą, tiesiogiai Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai.

III SKYRIUS
APLINKOS ANALIZĖ

10. Nacionalinėje kovos su korupcija programoje, korupcija nurodoma kaip viena iš nacionalinių grėsmių valstybei ir vienas iš pavojingiausių socialinių reiškinių, keliantis grėsmę žmogaus teisėms, demokratijai ir teisinei valstybei, iškreipiantis socialinį teisingumą, sąžiningą konkurenciją, verslo sąlygas, mažinantis ekonomikos augimą, keliantis pavojų valstybės valdymui, valstybės ir savivaldybių įstaigų stabilumui ir visuomenės moralei.  Korupcija sietina su biurokratija ir per dideliu reglamentavimo mastu, sprendimų diskrecijos ir atskaitingumo pusiausvyros nebuvimu. Korupcija yra latentinis reiškinys, o korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų poveikis įvairioms ekonomikos ir socialinėms sritims paprastai išryškėja tik vėliau, susidūrus su korupcijos pasekmėmis.
11. Pagal „Transparency International“ paskelbtus korupcijos suvokimo indekso 2019 metų tyrimo rezultatus Lietuvai yra skirti 60 balų iš 100 galimų ir 35 vieta iš 180 pasaulio valstybių (15-16 vieta iš 28 Europos sąjungos valstybių), kai 100 balų yra skiriama labai skaidriai valstybei, o 0 balų labai korumpuotai valstybei.
12. Paskutinis korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos padarymo atvejis VDI buvo užfiksuotas 2016 metais. Pažymėtina, kad VDI vykdant nustatytas kovos su korupcija priemones, 2016 metų Vilmorus tyrimų duomenimis  apklaustų gyventojų nuomone, kad  VDI yra ,,labai korumpuota“, manė 18%, o 2019 metais jau  7% gyventojų. ,,Labai korupuotomo“ rodiklis žymiai sumažėjo.
13. Atsižvelgiant į VDI nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. A1-316, 7 punkte numatytus pagrindinius Inspekcijos veiklos tikslus vykdyti Lietuvos Respublikos darbo kodekso, darbuotojų saugą ir sveikatą bei darbo santykius reglamentuojančių įstatymų ir kitų norminių teisės aktų nuostatų laikymosi kontrolę ir jų pažeidimų bei nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevenciją bei 8 punkte nustatytas funkcijas, kiekvienais korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir įvertinimo VDI metais, pagrindinės jos veiklos sritys atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 2 ir 5 punktuose nurodytus kriterijus „Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ir priežiūros vykdymas“ bei „Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės įstaigos patvirtinimo“. Šį kriterijų Inspekcija atitinka dar ir todėl jog ji nagrinėja atitinkamas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatytas bylas, prie jos teritorinių skyrių yra įsteigtos individualius darbo ginčus nagrinėjančios darbo ginčų komisijos, VDI inspektoriai tiria profesinius susirgimus ir nelaimingus atsitikimus darbe bei dėl to Inspekcijoje yra priimami atitinkami sprendimai.
14. Atkreiptinas dėmesys, kad VDI kompetencijos ir įgaliojimų teisiniai pagrindai darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo santykių priežiūros klausimais, nustatyti ne tik nacionalinės, bet ir tarptautinėmis teisės normomis. Lietuvos Respublikos Seimas 1994 m. ratifikavo Tarptautinės darbo organizacijos konvenciją Nr. 81 ,,Dėl Darbo inspekcijos pramonėje ir prekyboje“, kurioje įtvirtinama kiekvienos šalies narės prievolė remti darbo inspekcijos sistemą ir taikyti ją visoms darbo vietoms, apibrėžtos šios sistemos funkcijos, darbo inspektorių įgaliojimai inspektavimų metu, inspektavimų dažnumas, įtvirtinama valstybės narės šalies prievolė, nustatyti atsakomybės ribas už darbo ir saugos teisinių nuostatų pažeidimus, taip pat darbo inspektorių diskrecinė teisė taikyti atsakomybės ar kitas ( perspėjimo, pataisomąsias ar prevencines) priemones pažeidėjų atžvilgiu.
Pagrindinėmis VDI veiklos funkcijomis esančios ūkio subjektų kontrolė ir priežiūra dėl ekonominių veiksnių (pvz., nelegalaus darbo apraiškos ir nesąžininga konkurencija) savaime sudaro prielaidas korupcijai kilti, todėl yra įvardintinos kaip savarankiški korupcijos rizikos veiksniai, esantys Inspekcijos veikloje.
Vertinat VDI kompetenciją ir įgaliojimus nustatytų funkcijų vykdymo srityje, VDI yra suteikta gana plati diskrecija savarankiškai pasirinkti ūkio subjektus inspektavimui atlikti, patikrinimų būdus, mastą, laiką, ūkio subjektui taikomas poveikio priemones, todėl VDI galima sakyti egzistuoja įgimta korupcijos rizika.
15. Iš ūkio subjektų, kurie yra apsisprendę savo verslo aplinkoje konkuruoti nesąžiningai ir todėl sąmoningai pažeidžia teisės aktų reikalavimus, tikėtis bendradarbiavimo pranešant apie galimą korupciją VDI darbuotojų veikloje yra neprotinga. Tokie ūkio subjektai daromus pažeidimus yra pasiruošę nuslėpti, o aptikti tai darant, neretai pasiryžta pasiūlyti ir duoti kyšį tikslu minimizuoti, su gresiančia atsakomybe susijusias, savo išlaidas. Grėsmė, kad susikompromitavęs ūkio subjektas VDI inspektoriams siūlys kyšius Inspekcijos veikloje išlieka nuolatos. Kita vertus, ta aplinkybė, kad VDI inspektorių darbo užmokesčio dydis išlieka žemas, neskatina jų branginti savo darbo vietos ir verčia ieškoti papildomų pajamų bei apsprendžia tikimybę, jog pastarieji iš tikrinamų ūkio subjektų patys gali pareikalauti kyšio už savo veikloje jų atžvilgiu daromus sprendimus. Tokia situacija reikalauja tobulinti VDI sukurtą korupcijos prevencijos priemonių sistemą.
16. Įtakos korupcijai VDI veikloje kilti turi ir: socialiniai-kultūriniai (išoriniai) veiksniai, kaip šalies gyventojų pakantumas korupcijai ir jos toleravimas bei pasyvumas antikorupcinėje veikloje; teisiniai (vidiniai) veiksniai, kaip teisės aktų spragos, leidžiančios Inspekcijos darbuotojams jiems pavestas funkcijas atlikti netinkamai bei teritorinių skyrių vadovų vykdomos jų kontrolės efektyvumo trūkumas.
17. Reikšmingai korupcijos prevenciją Inspekcijoje  veikė VDI vadovybės sprendimai vykdyti inspektorių rotaciją, šiems atliekant nelegalaus darbo patikrinimus, bei tarnybiniuose automobiliuose įrengti navigacijos, darbinės aplinkos filmavimo prietaisus, kuriais būtų galima nustatyti ūkio subjektų patikrinimus vykdančių inspektorių būvimo vietos koordinates, fiksuoti ir peržiūrėti vykdomas funkcijas.
18. Tikėtina, kad veiksmingai formuoti korupcijos prevenciją Inspekcijoje ir padėti VDI inspektorius bei jų tikrinamų ūkio subjektų atstovus atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo, taip pat galėtų tapti vaizdo bei garso fiksavimo registratoriai (kameros), kuriuos atliekamo patikrinimo, kontrolės ar priežiūros metu privalėtų naudoti VDI inspektoriai. Tai leistų fiksuoti visą jų vykdomų patikrinimų eigą, o bet kokie su tuo susiję veiksmai, be šios techninės priemonės ateityje VDI turėtų būti negalimi. Padėti sumažinti tikimybę korupcijai Inspekcijoje kilti padėtų ir tai, jog bet kokio pobūdžio ūkio subjektų patikrinimams atlikti VDI inspektoriai būtų parenkami ir paskiriami specialios kompiuterizuotos programos pagalba, taip išvengiant bet kokios žmogiškojo faktoriaus įtakos. Pastarųjų korupcijos prevencijos priemonių Inspekcijoje įdiegimas pareikalautų nemažai lėšų, todėl jų įgyvendinimas Inspekcijos veiklos perspektyvoje yra apibrėžiamas kaip siektinas ir baigtinas įgyvendinti 2020 metų pabaigoje.   

IV SKYRIUS
PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

19. Strateginis Programos tikslas – sumažinti korupcijos mastą Inspekcijoje.
20. Programos tikslai:
20.1. korupcijos prevencijos srityje – jos priežasčių, sąlygų ir prielaidų jai kilti atskleidimas bei šalinimas, tobulinant VDI sukurtą korupcijos kontrolės sistemą ir, nuolatinės aplinkos analizės metu nustačius naujas problemas, pagal poreikį kaskart atnaujinant Plane numatytas priemones;
20.2. korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų srityje – atgrasomo poveikio priemonių pažeidėjams besąlygiškas taikymas, užtikrinant greitą ir išsamų korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų ištyrimą bei atsakomybės neišvengiamumo principo taikymą.
21. Programos uždaviniai:
21.1. teisinėmis, organizacinėmis ir socialinėmis priemonėmis tobulinti VDI korupcijos kontrolės sistemą;
21.2. didinti VDI darbuotojų nepakantumą ir atsparumą korupcijai bei mažinti korupcijos apraiškas VDI;
21.3.  stiprinti viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje kontrolę ir mažinti šių pažeidimų riziką;
21.4. mažinti galimas korupcijos grėsmes VDI darbuotojams pasirenkant kitą darbą;
21.5. plėsti VDI darbuotojų kompetencijas korupcijos prevencijos srityje.
V SKYRIUS
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, STEBĖSENA, ATSKAITOMYBĖ

22. Konkrečias Plane numatytas priemones įgyvendina jame nurodyti atsakingi vykdytojai – VDI administracijos ir/ar teritoriniai skyriai, o už tinkamą šios veiklos įvykdymą atsako jų vedėjai.
23. Pasibaigus kalendoriniams metams, ne vėliau kaip kitų metų sausio mėnesio trečią darbo dieną, VDI Vidaus tyrimų ir veiklos procesų kontrolės skyrius parengia ir Komisijai pateikia metinę ataskaitą apie Programos ir Plano vykdymą, kuri vėliau nustatyta tvarka turi būti pateikta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai ir paskelbta VDI interneto svetainėje.
24. Už netinkamą Programos ir Plane numatytų priemonių įgyvendinimą bei informacijos apie tai kontroliuojantiems asmenims nepateikimą taikoma tarnybinė ar drausminė atsakomybė.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25. Programa bei Planas gali būti keičiami, papildomi ar atnaujinami atsižvelgiant į visuomenės, VDI padalinių, STT ar kitų institucijų pastabas bei pasiūlymus per visą jų įgyvendinimo laikotarpį.
26. Už Programos ir/ar Plano keitimą, papildymą ar atnaujinimą atsakingas VDI Vidaus tyrimų ir veiklos procesų kontrolės skyrius.
27. Programa ir Planas skelbiami VDI interneto svetainėje.
28. Programa ir Planas įgyvendinami iš VDI skirtų valstybės biudžeto asignavimų.
29. Plane numatytoms priemonėms finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

 

Atnaujinimo data: 2023-10-30