>

Valstybinės darbo inspekcijos valstybės tarnautojo ar darbuotojo etikos ir elgesio kodeksas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus
2013 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. V-518 (2017 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. EV-147 redakcija)

VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJO AR DARBUOTOJO ETIKOS IR ELGESIO KODEKSAS

I. BENDROJI DALIS

1. Šio Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) valstybės tarnautojo ar darbuotojo etikos ir elgesio kodekso (toliau – Kodeksas) paskirtis – nustatyti atitinkamas VDI valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau-darbuotojai) elgesio bei tarpusavio bendravimo normas ir sureguliuoti santykius su darbdaviais, jų įgaliotais asmenimis bei kontroliuojamų įmonių darbuotojais, socialiniais bei kitais partneriais, taip pat kitais į VDI besikreipiančiais asmenimis.
2. Kodekso normos nustatytos turint tikslą užtikrinti kūrybingą, geranorišką darbo aplinką, ugdyti pagarbą bendradarbiams, darbdaviams, jų įgaliotiems asmenimis ir kontroliuojamų įmonių darbuotojams, socialiniams bei kitiems partneriams, taip pat į VDI besikreipiantiems asmenims, prisidėti užkertant kelią korupcijai, stiprinti valstybės tarnautojo autoritetą ir pasitikėjimą VDI.
3. Kodeksas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymu, Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 968 „Dėl Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklių patvirtinimo“,Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. A1-316 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
Punkto pakeitimas:
Nr. EV – 147, 2017-08-18
4. Kodeksu siekiama, kad VDI taptų aukšto profesinio lygio įstaiga, atitinkančia Lietuvos Respublikos ir Tarptautinės darbo organizacijos veiklos standartus.
5. Kodekse vartojamos sąvokos:
5.1. Asmeninis suinteresuotumas – darbuotojo interesas priimti sprendimą, kuris būtų palankus jam asmeniškai arba su juo artimai susijusiems asmenims.
5.2. Diskreditavimas – tokie darbuotojo veiksmai, kurie visuomenės akyse akivaizdžiai kenkia VDI autoritetui, griauna pasitikėjimą ja, kompromituoja. Diskredituojama gali būti tiek veikimu, tiek ir neveikimu.
5.3. Dovana – tai turtas ar turtinė teisė (reikalavimas), neatlygintinai perduoti darbuotojui nuosavybėn, taip pat darbuotojo atleidimas nuo turtinės pareigos dovanotojui ar trečiajam asmeniui, kai tai yra ar gali būti susiję su tiesioginiu ar netiesioginiu poveikiu jo veiksmams ar sprendimams, susijusiems su tarnybinėmis pareigomis.
5.4. Interesų konfliktas – tai situacija, kai valstybės tarnautojas ar darbuotojas privalo priimti sprendimą ar dalyvauti jį priimant, ar įvykdyti pavedimą, kuris susijęs ir su jo privačiais interesais.
5.5. Įžeidimas – tai situacija, kai valstybės tarnautojas ar darbuotojas viešai (neviešai) veiksmu, žodžiu ar raštu užgauliai pažemino žmogų.
5.6. Kodekso pažeidimas – tai šiame Kodekse nustatytų valstybės tarnautojo ar darbuotojo elgesio normų pažeidimas, padarytas dėl darbuotojo kaltės.
5.7. Netiesioginė dovana – tai valstybės tarnautojui ar darbuotojui skolinami pinigai arba daiktai ir paslaugos, kurie valstybės tarnautojui ar darbuotojui parduodami ar teikiami akivaizdžiai mažesne kaip rinkos kaina arba neatlygintinai, kai tai susiję su tiesioginiu ar netiesioginiu poveikiu darbuotojo veiksmams ar sprendimams.
5.8. Pakartotinis pažeidimas – tai šio Kodekso nuostatų pažeidimas, padarytas nepraėjus vieneriems metams po kurio nors iš Kodekso nuostatų pažeidimo, už kurį valstybės tarnautojas ar darbuotojas buvo baustas.
5.9. Privatūs interesai – tai valstybės tarnautojo ar darbuotojo (ar jo artimo asmens) asmeninis turtinis ar neturtinis suinteresuotumas, galintis turėti įtakos jo priimamiems sprendimams.
5.10. Privatus gyvenimas – tai valstybės tarnautojo ar darbuotojo asmeninis gyvenimas ir veikla, nesusijusi su jo pareigų atlikimu ir (ar) vieša veikla.
5.11. Šmeižimas – tai situacija, kai valstybės tarnautojo ar darbuotojas sąmoningai paskleidė apie kitą asmenį tikrovės neatitinkančią informaciją, galinčią paniekinti ar pažeminti tą asmenį arba pakirsti pasitikėjimą juo.
5.12. Valstybės tarnautojui ardarbuotojui artimi asmenys – tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai, sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka.
5.13. Valstybės tarnautojo ardarbuotojo elgesys – tai darbuotojo tarnybinė veika (veikimas arba neveikimas) ir elgesys viešoje veikloje.
5.14. Valstybės tarnautojo privačių interesų deklaravimas – tai duomenų apie valstybės tarnautojo privačius interesus pateikimas Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nustatyta tvarka.
5.15. Valstybės tarnautojo ardarbuotojo tarnybinė etika – tai šiame Kodekse, įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytų darbuotojo veiklos ir socialiai orientuotų etiško elgesio normų visuma.
5.16. Korupcija – pasiūlymas, pažadas ar davimas bet kokios naudos kitam asmeniui už neteisėtą atlygį, kad būtų atliktos arba neatliktos to asmens pareigos arba kurstymas priimti kokią nors naudą kaip neteisėtą atlygį arba jos priėmimas už pareigų atlikimą arba neatlikimą.
5.17. Tarnybinės etikos reikalavimai – šio Kodekso nustatytos elgesio taisyklių normos, atitinkančios tarptautinius standartus ir privalomos valstybės tarnautojams ar darbuotojams.
5.18. Tarnybinė veikla -tai darbuotojo veikla, atliekant įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas pareigas.
5.19. Viešoji veikla – darbuotojo santykiai su kitais jo gyvenamosios vietovės bendruomenės nariais ar kitas elgesys visuomenėje ir darbuotojo visuomeninė veikla, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su jo tarnybine veikla.
5.20. Žala valstybės interesams –valstybės tarnautojų ar darbuotojų elgesio principų reikalavimų pažeidimų keliamos neigiamos pasekmės, kai asmenims padaroma žala arba kitaip akivaizdžiai pažeidžiami žmonių, valdžios įstaigų, verslo atstovų ir nevyriausybinių organizacijų, taip pat valstybės bei visuomenės viešieji interesai.

II. VDI VALSTYBĖS TARNAUTOJO AR DARBUOTOJO ELGESIO PRINCIPAI

6. Pagrindiniai VDI valstybės tarnautojų ar darbuotojų elgesio principai turi būti tokie:
6.1. pagarba žmogui ir valstybei;
6.2. teisingumas ir nešališkumas;
6.3. nesavanaudiškumas;
6.4. dorovinis principingumas ir padorumas;
6.5. atsakomybė ir atskaitingumas;
6.6. skaidrumas ir viešumas;
6.7. pavyzdingumas;
6.8. viešųjų interesų tenkinimas ir nepiktnaudžiavimas pareigomis;
6.9. sąžiningumas;
6.10. tinkamas pareigų atlikimas;
6.11. lojalumas valstybei, VDI ir kitoms institucijoms;
6.12. konfidencialumas.

Pagarba žmogui ir valstybei
7. Pagarbos žmogui ir valstybei principas reiškia, kad VDI valstybės tarnautojas ar darbuotojas turi:
7.1. gerbti žmogų, jo teises ir laisves, valstybę, jos institucijas ir įstaigas;
7.2. laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų;
7.3. atlikdamas savo pareigas laikytis VDI veiklą reglamentuojančių teisės aktų;
7.4. su žmonėmis bendrauti geranoriškai ir pakančiai, nepaisant jų asmens savybių, turtinės ar visuomeninės padėties, mandagiai elgtis su kolegomis, pavaldiniais ir kitų institucijų atstovais, nepaisant jų politinių pažiūrų bei partinės priklausomybės;
7.5. pagarbiai išklausyti asmenis ir imtis visų teisėtų priemonių jiems padėti, dėmesingai reaguoti į piliečių bei organizacijų prašymus ir siūlymus. Šio reikalavimo privalu laikytis net sudėtingomis aplinkybėmis ar esant stresinėms situacijoms.

Teisingumas ir nešališkumas
8. Šis principas reiškia, kad VDI valstybės tarnautojas ar darbuotojas turi:
8.1. kalba, veiksmais ar siūlomais sprendimais nediskriminuoti jokio asmens ar visuomenės grupės ir imtis teisėtų priemonių užkirsti kelią pastebėtai diskriminacijai;
8.2. priimti pagrįstus sprendimus ir veikti vadovaudamasis tik viešaisiais interesais;
8.3. eidamas pareigas, nepažeisti įstatymų, kitų teisės aktų, veikti tik pagal suteiktus įgaliojimus;
8.4. priimdamas sprendimus, neturėti asmeninio išankstinio nusistatymo;
8.5. nedemonstruoti savo simpatijų ar antipatijų ir išskirtinio dėmesio atskiriems asmenims ar jų grupėms;
8.6. konfliktinėse situacijose elgtis nešališkai, išklausyti abiejų pusių argumentus ir ieškoti objektyviausio sprendimo;
8.7. būti objektyviu, vadovautis visų asmenų lygybės įstatymui principu; susidūręs su skirtingais asmenų ar interesų grupių reikalavimais, nedaryti nepagrįstų išimčių; interesų konfliktus spręsti atsižvelgus į valstybės ir visuomenės interesus, vadovaujantis visiems vienodais vertinimo kriterijais;
8.8. svarstant vidaus teisės aktų projektus, priimant sprendimus dėl darbuotojų skyrimo į pareigas, tvirtinant sutartis ir kitoje tarnybinėje veikloje neturėti išankstinės nuostatos dėl atskiro asmens, asmenų grupės ar institucijos ir priimti sprendimus vadovaujantis visiems vienodais vertinimo kriterijais, vengiant asmeniškumo;
8.9. kilus abejonių, kad svarstomos sutarties, sprendimo, teisės akto projektas gali turėti korupcinį motyvą arba sudaro prielaidas ar sąlygas korupcijai, reikalauti, kad būtų atliktas tokio projekto vertinimas antikorupciniu požiūriu.

Nesavanaudiškumas
9. Nesavanaudiškumo principas reiškia, kad VDI valstybės tarnautojas ar darbuotojas turi:
9.1. nesinaudoti savo tarnybine padėtimi, siekdamas paveikti kitų asmenų sprendimą, jei tai gali sukelti interesų konfliktą;
9.2. tarnybinėje veikloje teikti prioritetą visuomenės interesams, įstatymų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto.

Dorovinis principingumas ir padorumas
10. VDI valstybės tarnautojas ar darbuotojas darbe turi:
10.1. saugoti nepriekaištingą valstybės tarnautojo ar darbuotojo reputaciją;
10.2. nepagrįstus prašymus atmesti taktiškai;
10.3. nesinaudoti kito asmens klaidomis ar nežinojimu;
10.4. tarnybinėje veikloje elgtis garbingai;
10.5. atlikti savo pareigas vadovaujantis etiško elgesio normomis ir suvokiant, kad VDI valstybės tarnautojui ar darbuotojui yra keliami didesni nei kitiems asmenims reikalavimai elgtis etiškai;
10.6. nedalyvauti neteisėtuose sandoriuose ir susirinkimuose;
10.7. netoleruoti kolegų, kitų valdžios institucijų valstybės tarnautojų ar darbuotojų neetiško elgesio, neprofesionalių ar neteisėtų veiksmų ir nedelsiant imtis priemonių jiems nutraukti.

Atsakomybė ir atskaitomybė
11. Pagal šį principą VDI valstybės tarnautojas ar darbuotojas turi:
11.1. teisės aktų nustatyta tvarka paaiškinti ir pagrįsti savo sprendimus ar veiksmus;
11.2. teisės aktų nustatyta tvarka atsakyti už savo sprendimus ir veiksmus;
11.3. atsisakyti vykdyti neteisėtą nurodymą ar įsakymą ir apie tai pranešti tiesioginiam vadovui;
11.4. neturėdamas pakankamai išteklių, įgūdžių ar kompetencijos pavedimui vykdyti, apie tai nedelsiant pranešti tiesioginiam vadovui;
11.5. asmeniškai atsakyti už savo sprendimų ar veiklos rezultatų pasekmes, trumpalaikių ir ilgalaikių pareiginių tikslų neįgyvendinimą;
11.6. prisiimti dalį atsakomybės už kolegialiai priimamą sprendimą.

Skaidrumas ir viešumas
12. Šio principo laikymasis reiškia, kad VDI valstybės tarnautojas ar darbuotojas turi:
12.1. užtikrinti teisės aktų nustatytą savo veiksmų ir sprendimų viešumą, prireikus pateikti savo sprendimų priėmimo motyvus;
12.2. teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis teikti reikiamą informaciją kitiems valstybės tarnautojams ar darbuotojams ir asmenims;
12.3. valstybės tarnautojas ar darbuotojas, susipažinęs su informacija, kuri pagal Lietuvos Respublikos ir VDI teisės aktus negali būti atskleista ir platinama, neturi jos naudoti savo viešoje veikloje ar panaudoti savo asmeniniams, kitų asmenų ar jų grupių interesams tenkinti.

Pavyzdingumas
13. Pavyzdingumo principas reiškia, kad VDI valstybės tarnautojas ar darbuotojas turi:
13.1. savo pareigas atlikti laiku ir kompetentingai;
13.2. būti tolerantiškas ir paslaugus, pagarbiai elgtis su bendradarbiais ir kitais asmenimis, su darbu susijusias konfliktines situacijas spręsti taikiai ir mandagiai;
13.3. visada veikti profesionaliai;
13.4. nuolat tobulintis ir kelti savo kvalifikaciją;
13.5. pripažinti savo darbo klaidas ir jas taisyti;
13.6. naudoti savo darbo laiką efektyviai;
13.7. tarnybinėje ir kitoje viešoje veikloje bei vietoje savo išvaizda, kalba ir elgesiu rodyti pavyzdį, kaip laikytis visuotinai pripažintų etikos normų;
13.8. nereikšti paniekos kolegoms, pavaldiniams, vadovams, neįžeidinėti, neplūsti, nevartoti psichologinio smurto, galimai žeminančių ar įžeidžių dviprasmybių;
13.9. nepiktnaudžiauti alkoholiu, nevartoti narkotinių ar toksinių medžiagų, seksualiai nepriekabiauti, nesirodyti neblaivios būklės viešai.

Viešųjų interesų tenkinimas ir nepiktnaudžiavimas pareigomis
14. Šis principas reiškia, kad VDI valstybės tarnautojas ar darbuotojas turi:
14.1. rengiant, svarstant teisės aktų projektus, priimant sprendimus ir kitoje tarnybinėje veikloje vadovautis tik viešaisiais interesais, einamų pareigų ir įtakos nenaudoti savo ir savo artimųjų tiesioginei ar netiesioginei naudai gauti, taip pat esamiems ir buvusiems kolegoms proteguoti;
14.2. laiku ir tiksliai deklaruoti savo privačius interesus, nesudaryti sąlygų viešų ir privačių interesų konfliktui kilti, o jam kilus, imtis priemonių tokiam konfliktui pašalinti, pirmenybę suteikiant valstybės ir visuomenės interesams;
14.3. nenaudoti pareigų, pažeidžiant; darbo bei viešuosius interesus įdarbinant asmenį, skiriant jį į tam tikras pareigas ar skatinant, suteikiant paslaugas, kitą naudą arba sudarant su juo sutartis ar sandorius;
14.4. pranešti vadovybei ir, jai pritarus, nevykdyti užduoties, jeigu asmeniniai ar turtiniai interesai susikerta su šia užduotimi arba turima argumentų, jog asmeninės privataus pobūdžio aplinkybės gali pakenkti VDI prestižui.

Sąžiningumas
15. Sąžiningumo principas reiškia, kad VDI valstybės tarnautojas ar darbuotojas turi:
15.1. nesiimti apgaulės, psichologinės prievartos ar korupcijos;
15.2. savo tarnybines pareigas vykdyti nepriekaištingai, būti nepaperkamu ir nepapirkinėti kitų asmenų;
15.3.siekti žodžio ir veiksmo vienybės;
15.4. nenaudoti valstybės tarnautojo ar darbuotojo veiklai nustatyto laiko, VDI darbo priemonių, finansinių, žmogiškųjų ir materialinių išteklių savo ir savo artimųjų poreikiams tenkinti;
15.5. nepriimti jokių tiesioginių ar netiesioginių dovanų, kai esama pagrindo manyti, kad dovana siekiama paveikti darbuotojo veiksmus ar sprendimus. Dovanomis, be kitų, laikomas papildomas atlyginimas, fizinės ir materialinės paslaugos bei nuolaidos už jas, pramogos, vaišės ir pan. Simboliniai pagarbos ženklai – gėlės, mažaverčiai suvenyrai (iki 1 MGL) – dovanomis nelaikomi;
15.6. informuoti savo tiesioginį vadovą apie daromą neteisėtą poveikį (kyšio, nemokamų paslaugų, įvairių lengvatų siūlymą ir pan.).

Tinkamas pareigų atlikimas
16. Pagal šį principą VDI valstybės tarnautojas  ar darbuotojas turi:
16.1. savo tarnybines pareigas vykdyti nepažeisdamas Lietuvos Respublikos Konstitucijos, tarptautinių sutarčių, įstatymų ir kitų teisės aktų, o susidūrus su šio Kodekso ir kitų teisės aktų pažeidėjais padaryti viską, kas būtina, kad pažeidimai būtų nutraukti ir įstatymų nustatyta tvarka įvertinti;
16.2. tiksliai įgyvendinti VDI įstatymo reikalavimus, saugoti VDI reputaciją, didinti jos prestižą;
16.3. nepiktnaudžiauti tarnybine padėtimi ir turima galia, neviršyti savo kompetencijos ir veikti pagal suteiktus įgaliojimus;
16.4. laikytis lygiateisiškumo principo, neatsižvelgdamas į lytį, rasę, tautybę, religiją, politinius įsitikinimus ir kitas aplinkybes, nesusijusias su dalykinėmis asmenų savybėmis;
16.5. griežtai laikytis nustatytos interesantų priėmimo tvarkos, su interesantais elgtis pagarbiai, reikalus tvarkyti dalykiškai, jų nevilkinti;
16.6. bendraudamas su tikrinamų įmonių vadovais (darbdaviais) būti taktiškas, korektiškas, nepabrėžti savo dominuojančios padėties, neduoti pažadų, kurių neįmanoma arba neketinama įvykdyti;
16.7. neskatinti, kad darbdaviai nepaisytų įstatymų arba juos pažeistų, nesiekti ir nereikalauti, kad kontroliuojami asmenys darytų asmenines paslaugas ar patarnavimus;
16.8. kontroliuojamoje įmonėje nedemonstruoti savo valdžios, nemenkinti ar nekalbėti pakeltu tonu su ten dirbančiais žmonėmis;
16.9. netoleruoti neteisėto, neetiško VDI vadovų, kolegų ir pavaldinių elgesio.

Lojalumas valstybei ir VDI
17. Lojalumas valstybei ir VDI reiškia šias VDI valstybės tarnautojo ar darbuotojo elgesio normas:
17.1. politiškai neutralų ir korektišką elgesį;
17.2. ištikimumą tarnybiniams įsipareigojimams ir sąžiningą tiesioginių vadovų bei VDI vadovybės  teisėtų nurodymų vykdymą;
17.3. VDI veiklos tikslų ir siekių suvokimą, deramą jų įgyvendinimą;
17.4. informavimą savo tiesioginių ar VDI vadovų apie visus atvejus, kurie turi korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių;
17.5. atsižvelgimą į tai, kad viešai reiškiama asmeninė nuomonė apie valstybės valdžios vykdomą politiką gali būti suvokiama kaip oficiali nuomonė.
18. Informacijos apie vadovų neteisėtus veiksmus ar aplaidumą atskleidimas nelaikomas lojalumo pažeidimu.

Konfidencialumas
19. VDI valstybės tarnautojas ar darbuotojas pasirašytinai įsipareigoja neskelbti informacijos, kuri jam patikima tvarkyti (naudotis) tarnybos metu, jos neatskleisti, neprarasti ir neperduoti asmenims, neįgaliotiems jos sužinoti, nenaudoti jos savo, šeimos narių, giminių, draugų privataus verslo ir kitiems poreikiams tenkinti.
20. VDI valstybės tarnautojas ar darbuotojas susilaiko nuo viešų pasisakymų apie savo ir kitų darbuotojų nagrinėjamus piliečių skundus, prašymus, kituskonfidencialius dokumentus bei kreipimusis į VDI.
21. Bendraudamas su visuomene, žurnalistais, VDI valstybės tarnautojas ar darbuotojas susilaiko nuo savo asmeninės nuomonės dėl konkrečių su VDI kompetencija susijusių atvejų ar VDI pozicijos vertinimo.

III. VDI VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ AR DARBUOTOJŲ TARPUSAVIO SANTYKIAI

22. VDI valstybės tarnautojų ar darbuotojų tarpusavio santykiai turi būti grindžiami mandagumu, taktiškumu, sąžiningumu, draugiškumu ir pasitikėjimu. VDI valstybės tarnautojai ar  darbuotojai turi padėti vieni kitiems tarnybinėje veikloje, keistis patirtimi ir žiniomis.
23. VDI valstybės tarnautojai ar darbuotojai privalo laikytis geranoriškumo principo, vengti:
23.1. asmeninio įžeidinėjimo, orumo žeminimo;
23.2. kito darbuotojo darbo menkinimo;
23.3. apkalbų, šmeižto apie kolegas skleidimo, reputacijos menkinimo;
23.4. neigiamų emocijų demonstravimo.
24. VDI valstybės tarnautojai ar darbuotojai privalo laikytis solidarumo su savo kolegomis, ginti juos nuo nepagrįstos kritikos ir netinkamos įtakos.
25. VDI  valstybės tarnautojai ar darbuotojai privalo susilaikyti nuo viešų pasisakymų ar svarstymų apie kolegų atliekamas užduotis ir veiksmus, apie kitų darbuotojų asmenybę ir jų kompetenciją.
26. Neigiamas atsiliepimas apie kolegas, ypač kitų asmenų akivaizdoje, neleistinas. Į kolegą visada kreipiamasi pagarbiai.
27. VDI  valstybės tarnautojai ar darbuotojai negali vienas kitam teikti privilegijų ar varžyti vieni kitų teises dėl lyties, kilmės, socialinės padėties, religijos, amžiaus, įsitikinimų ar pažiūrų.
28. Visi valstybės tarnautojai ar darbuotojai turi laikytis sąžiningos konkurencijos ir profesinio solidarumo principų.
29. Su žemesnes pareigas ar mažesnę darbo patirtį turinčiais kolegomis elgtis pagarbiai, jų nemenkinti.
30. Tarpusavyje bendraudami, priimdami tarnybinius sprendimus VDI tarnautojai ar darbuotojai negali vadovautis partiniais motyvais, primesti vienas kitam savo politinių, filosofinių pažiūrų, skonių ar įsitikinimų.
31. VDI  valstybės tarnautojų ar darbuotojų ir vadovų tarpusavio santykiai turi būti grindžiami abipuse pagarba, geranoriškumu bei aktyvia pagalba.
32. Seksualinis priekabiavimas prie kolegų laikomas grubiu darbo drausmės pažeidimu.
33. VDI valstybės tarnautojas ar darbuotojas privalo nevykdyti tiesioginio vadovo pavedimo, jei pavedimas verčia pažeisti įstatymus ir šį Kodeksą. Apie tokį pavedimą pranešama VDI vadovybei.
34. Netoleruotinas neteisėto, netinkamo kolegų elgesio bei nekompetentingumo gynimas. VDI valstybės tarnautojai ar darbuotojai privalo pranešti tiesioginiam vadovui apie kolegų nekompetentingumą, neteisėtą, netinkamą elgesį.
35. Vadovaujantysis VDI valstybės tarnautojas ar darbuotojas savo vadovaujamame kolektyve privalo:
35.1. netoleruoti asmens įžeidinėjimo ar žeminimo;
35.2. sukurti vadovaujamame kolektyve darbingą ir draugišką aplinką, užkirsti kelią konfliktams, šalinti nesutarimų priežastis;
35.3. pastabas dėl pavaldinių klaidų ir darbo trūkumų reikšti korektiškai;
35.4. stengtis paskirstyti darbą kolektyve tolygiai, kad būtų efektyviai panaudotos kiekvieno pavaldinio kūrybinės galimybės ir kvalifikacija;
35.5. viešai nereikšti savo simpatijų ar antipatijų pavaldiniams ir kitiems VDI valstybės tarnautojams ar darbuotojams;
35.6. skatinti pavaldinius reikšti savo nuomonę tarnybiniais klausimais ir ją išklausyti bei informuoti pavaldinius apie jų pateiktų pasiūlymų VDI veiklai ar teisiniam reguliavimui tobulinti svarstymo ir (ar) įgyvendinimo eigą;
35.7. deramai įvertinti pavaldinių darbo pasiekimus;
35.8 būti reiklus ir teisingas pavaldiniams, visada prisiminti, kad savo elgesiu ir darbu jis turi rodyti jiems pavyzdį.
36. Nurodymai pavaldiems valstybės tarnautojams ar darbuotojams dėl konkrečių sprendimų ne teisės aktų nustatyta tvarka, dėl ko padaroma žala valstybės interesams, yra šiurkštus šio Kodekso pažeidimas.
37. VDI valstybės tarnautojai ar darbuotojai su vadovais turi bendrauti korektiškai ir vykdyti visus teisėtus jų nurodymus. Pastebėjęs vadovo klaidą, darbuotojas turi taktiškai apie tai pranešti tam vadovui.
38. Darbo metu kilusius VDI valstybės tarnautojų ar darbuotojų tarpusavio nesutarimus siektina išspręsti jų pačių pastangomis; į tiesioginį vadovą kreipiamasi tik kraštutiniu atveju.

IV. KODEKSO NUOSTATŲ LAIKYMOSI KONTROLĖ IR PRIEŽIŪRA

39. Šio Kodekso nuostatų laikymąsi kontroliuoja ir prižiūri:
39.1. Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius ir VDI skyrių vedėjai;
39.2. Personalo skyrius, kuris taip pat tikrina, ar valstybės tarnautojai bei darbuotojai yra susipažinę su šio Kodekso nuostatomis; esant būtinumui, rengia mokymus, teikia konsultacijas, padeda spręsti kitas su šio Kodekso nuostatų laikymusi susijusias problemas;
Punkto pakeitimas:
Nr. EV – 147, 2017-08-18
40. Informaciją apie VDI valstybės tarnautojų ar darbuotojų galimus Kodekso pažeidimus nagrinėja, Kodekso pažeidimų prevencines priemones nustato VDI etikos komisija jos nuostatų reglamentuota tvarka.
41. VDI etikos komisija nagrinėjimo procedūrą pradeda gavusi rašytinę informaciją (tarnybinį pranešimą, valstybės tarnautojo ar darbuotojo skundą, visuomenės informavimo priemonių paskelbtą ar kitokią) apie valstybės tarnautojo ar darbuotojo galimai padarytą Kodekso pažeidimą. Komisija nagrinėjimo procedūrą gali pradėti ir savarankiškai.

V. ATSAKOMYBĖ UŽ KODEKSO PAŽEIDIMUS

42. Pagal gautą rašytinę informaciją išnagrinėjusi situaciją ir išvadoje pripažinusi šio Kodekso pažeidimą, VDI etikos komisija gali siūlyti Lietuvos Respublikos vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui teisės aktų nustatyta tvarka pradėti procedūrą dėl galimos tarnybinės nuobaudos skyrimo Kodeksą pažeidusiam VDI valstybės tarnautojui ar dėl darbo pareigų pažeidimo konstatavimo Kodeksą pažeidusiam VDI darbuotojui.
Punkto pakeitimas:
Nr. EV – 147, 2017-08-18

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

43. Su šiuo Kodeksu VDI Personalo skyrius supažindina kiekvieną VDI valstybės tarnautoją ar darbuotoją, jam pasirašant įsipareigojimą (priedas). Įsipareigojimai saugomi VDI tarnautojo ar darbuotojo asmens byloje. Naujai priimami valstybės tarnautojai ar darbuotojai su šiuo Kodeksu pasirašytinai supažindinami iškart po priėmimo į pareigas ar po darbo sutarties pasirašymo.
Punkto pakeitimas:
Nr. EV – 147, 2017-08-18
44. Šio Kodekso vykdymą kontroliuoja VDI Personalo skyrius, taip pat VDI Veiklos procesų ir vidaus kontrolės skyrius pagal savo kompetenciją.
Punkto pakeitimas:
Nr. EV – 147, 2017-08-18
___________________________________________

 

Valstybinės darbo inspekcijos
valstybės tarnautojo ar darbuotojo
etikos ir elgesio kodekso
priedas

(Įsipareigojimo formos pavyzdys)

 

ĮSIPAREIGOJIMAS

Aš, _____________________________________________________________________ , dirbantis
(vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________  
(įstaigos pavadinimas, skyrius, pareigos)

susipažinau su Valstybinės darbo inspekcijos valstybės tarnautojo ar darbuotojo etikos ir elgesio kodeksu, pritariu jo nuostatoms ir ĮSIPAREIGOJU laikytis šio kodekso reikalavimų.

 

______ m. _____________ mėn. ____ d.

 

___________________
(parašas)

 

Pastaba. Šis įsipareigojimas saugomas VDI Personalo skyriuje, valstybės tarnautojo ar darbuotojo asmens byloje.

Atnaujinimo data: 2023-10-30