VDI korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo veiklos planas 2022-2023

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus 
2022 m. spalio  d.  28    įsakymu Nr. EV- 249

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIŲ MAŽINIMO
2022 - 2023 METŲ VEIKLOS PLANAS

 

 

UŽDAVINYS


PRIEMONĖ

 

VYKDYTOJAI

 

ĮVYKDYMO TERMINAS

 

VERTINIMO KRITERIJAI IR JŲ REIKŠMĖS

1. Stiprinti viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje kontrolę ir mažinti šių pažeidimų riziką.

1.1. Pakeisti VDI Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi ir kontrolės vykdymo Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkos aprašo 4.1,  5, 12.2, 12.3, 14.3, 21 ,22  ir 25 punktus.

Vidaus tyrimų ir veiklos procesų kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas Vidutis Skirmantas.

Iki 2023 m. I ketvirčio pabaigos.

Pakeisti ir patvirtinti VDI Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi ir kontrolės vykdymo Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkos aprašo 4.1,  5, 12.2, 12.3, 14.3, 21 ,22  ir 25 punktai.

 

 

 

1.2. Papildyti VDI Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi ir kontrolės vykdymo Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkos aprašą nuostata, dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo  12 straipsnio reikalavimų įgyvendinimo.

Vidaus tyrimų ir veiklos procesų kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas Vidutis Skirmantas.

Iki 2023 m. I ketvirčio pabaigos.

Papildytas VDI Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi ir kontrolės vykdymo Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkos aprašas nuostata, dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo  12 straipsnio reikalavimų įgyvendinimo.

 

1.3. Patvirtinti du atskirus sąrašus pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus ir juos paskelbti (atnaujinti) įstaigos interneto svetainėje. Pirmas sąrašas, kuriame yra išvardinti Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme  nurodyti asmenys. Antras sąrašas, kuriame išvardinti viešuosiuose pirkimuose dalyvaujantys asmenys, turintys pateikti deklaracijas Lietuvos Respublikos valstybinio darbo inspektoriaus sprendimu.

 

Vidaus tyrimų ir veiklos procesų kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas Vidutis Skirmantas
Administravimo skyriaus vyriausioji specialistė Lina Svirskienė.

Iki 2022 m. IV ketvirčio pabaigos.

Parengti ir patvirtinti du atskiri sąrašai pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus ir juos paskelbti (atnaujinti) įstaigos interneto svetainėje.

 

 

 

 

1.4. Parengti atskirą tvarką, kurioje nustatytos VDI tarnybinės nuosavybės (turto) rūšys, kurios dėl jų savybių gali būti panaudotos ir ne tarnybinei veiklai. Patvirtinti ir paviešinti naudojimosi tokiu turtu tik tarnybinei veiklai tvarką, o taip pat kontrolės priemones, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas bei teisės aktuose nustatytas išimtis, kurių taikymo atvejai turi būti paskelbti VDI interneto svetainėje.

Vidaus tyrimų ir veiklos procesų kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas Laimonas Kiniulis.

Iki 2023 m. II ketvirčio pabaigos.

Parengta ir patvirtinta atskira tvarka, kurioje nustatytos VDI tarnybinės nuosavybės (turto) rūšys, kurios dėl jų savybių gali būti panaudotos ir ne tarnybinei veiklai. Patvirtinta ir paviešinta naudojimosi tokiu turtu tik tarnybinei veiklai tvarka, o taip pat kontrolės priemonės, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas bei teisės aktuose nustatytas išimtis.

2. Didinti VDI darbuotojų nepakantumą ir atsparumą korupcijai bei mažinti korupcijos apraiškas VDI.

 

 

 

 

2.1. Paruošti ir patvirtinti VDI viešai neskelbiamos tarnybinės informacijos naudojimo (apsaugos) tvarkos aprašą.

Vidaus tyrimų ir veiklos procesų kontrolės skyriaus vyresnysis patarėjas Giedrius Pažūsis.

Iki 2023 m. II ketvirčio pabaigos.

Paruoštas ir patvirtintas VDI viešai neskelbiamos tarnybinės informacijos naudojimo (apsaugos) tvarkos aprašas.

 

 

2.2. Siekiant padidinti VDI vidaus kontrolės sistemos efektyvumą, parengti ir patvirtinti savarankišką VDI darbuotojų, kurių atžvilgiu vykdyta lobistinė veikla, deklaracijų pildymo ir pateikimo tvarką.

Vidaus tyrimų ir veiklos procesų kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas Laimonas Kiniulis .

Iki 2023 m. II ketvirčio pabaigos.

Parengta ir patvirtinta VDI darbuotojų, kurių atžvilgiu vykdyta lobistinė veikla, deklaracijų pildymo ir pateikimo tvarka.

3. Plėsti VDI darbuotojų kompetencijas korupcijos prevencijos srityje.

 

 

3.1. Siekiant, kad VDI darbuotojai būtų supažindinti su draudimu privatiems (su tiesioginių tarnybinių pareigų atlikimu nesusijusiems) poreikiams tenkinti ar asmeninei nuomonei ne tarnybos metu reikšti naudoti (ir demonstruoti) tarnybai skirtus rekvizitus, pakeisti VDI valstybės tarnautojo ar darbuotojo etikos ir elgesio kodekso 15.4 punktą.

Vidaus tyrimų ir veiklos procesų kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas Laimonas Kiniulis

Iki 2023 m. I ketvirčio pabaigos.

Pakeistas ir patvirtintas VDI valstybės tarnautojo ar darbuotojo etikos ir elgesio kodekso 15.4 punktas.

 

 

3.2. Siekiant, kad VDI darbuotojai būtų supažindinti su draudimu privatiems (su tiesioginių tarnybinių pareigų atlikimu nesusijusiems) poreikiams tenkinti ar asmeninei nuomonei ne tarnybos metu reikšti naudoti (ir demonstruoti) tarnybai skirtus rekvizitus, pakeisti VDI darbo tvarkos taisyklių 11, 12 ir 13 punktus

Vidaus tyrimų ir veiklos procesų kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas Laimonas Kiniulis.

Iki 2023 m. I ketvirčio pabaigos.

Pakeisti ir patvirtinti VDI darbo tvarkos taisyklių 11, 12 ir 13 punktai.

 

 

 

 

Papildyti VDI korupcijos prevencijos tvarkos aprašą nuostatomis dėl dovanų politikos ir jų registravimo.

Vidaus tyrimų ir veiklos procesų kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas Laimonas Kiniulis.

Iki 2022 m. IV ketvirčio pabaigos

Papildytas VDI korupcijos prevencijos tvarkos aprašas nuostatomis dėl dovanų politikos ir jų registravimo.

Atnaujinimo data: 2023-10-30