>

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite šias teises:

  • Teisę susipažinti su Jūsų asmens duomenimis.
  • Teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis.
  • Teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kol Jūsų prašymu bus patikrintas jų tvarkymo teisėtumas.
  • Teisę reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis.
  • Teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, ir kai asmens duomenys tvarkomi siekiant teisėtų mūsų interesų.
  • Teisę reikalauti perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikėte Jūs pats(pati) ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutikimo pagrindu arba prašymo pateikimo ar sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu).

Atnaujinimo data: 2023-11-07