Norminiais aktais nustatytos formos

Eil.
Nr.

Pranešimo turinys

Juridinis pagrindas

Pranešimo forma

1.

Statytojas (užsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki statybos darbų pradžios teikia išankstinį pranešimą apie statybos pradžią, jei:
- jei statybvietėje statybos darbai truks ilgiau kaip 30 darbo dienų ir vienu metu dirbs daugiau kaip 20 darbuotojų;
- jei numatoma statybos darbų apimtis didesnė kaip 500 darbuotojo darbo dienų (pamainų).

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 patvirtinti Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai (10 p.) (Žin., 1999, Nr. 7-155)

Išankstinio pranešimo apie statybos pradžią forma – Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų 1 priedas

2.

Darbdavys prieš pradėdamas su asbestu susijusią veiklą pateikia pranešimą Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr.A1-184/V-546 patvirtinti Darbo su asbestu nuostatai (7.1. p.)
(Žin., 2004, Nr. 116-4342)

Pranešimo apie su asbestu susijusią veiklą forma – Darbo su asbestu nuostatų 1 priedas

3.

Įmonės, prieš pradėdamos asbesto šalinimo darbus iš anksto parengia darbų planą, kurį pateikia Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. A1-199 patvirtintas Kompetencijos reikalavimų įmonėms, vykdančioms statinių, turinčių konstrukcijose asbesto, griovimo, jų konstrukcijų ar asbesto šalinimo darbus, aprašas (3. p.) (Žin., 2005, Nr. 86-3247)

Darbo planas - laisva forma
(parengiamas kaip nurodyta Darbo su asbestu nuostatų 28 p.)

4.

Registruodamas įrenginį, savininkas arba jo įgaliotas atstovas teikia Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui akredituotosios įstaigos patvirtintą registruojamo įrenginio techninių dokumentų išrašą

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2002-05-31 įsakymas Nr.122 „Dėl potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro duomenų teikimo dokumentų tvirtinimo" (Žin., 2002, Nr. 56-2287)

Išrašo iš potencialiai pavojingo įreninio techninių dokumentų forma - Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2002-05-31 įsakymas Nr.122 (1 p.)

5.

Registruodamas įrenginį, savininkas arba jo įgaliotas atstovas pateikia Nuostatų 17.1 p. nurodytą prašymą ir Nuostatų 17.2-17.6 p. nurodytų dokumentų originalus

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 09 d. nutarimu Nr. 645 patvirtinti Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatai (17 p.) (Žin., 2002-05-14, Nr. 48-1844)

Prašymo dėl potencialiai pavojingo įrenginio užregistravimo forma - rekomenduojama (Rekomenduojama prašymo forma)

6.

Įrenginio savininkas arba jo įgaliotas atstovas privalo pateikti prašymą išregistruoti įrenginį iš registro, jeigu:
- įrenginys išvežamas iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 12 mėnesių laikotarpiui;
- įrenginys kaip atlieka perduotas tvarkyti atliekų tvarkytojui

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 09 d. nutarimu Nr. 645 patvirtinti Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatai (23 p.) (Žin., 2002-05-14, Nr. 48-1844)

Prašymo išregistruoti potencialiai pavojingą įrenginį forma - rekomenduojama (Rekomenduojama prašymo išregistruoti įrenginį forma)

7.

Įrenginio savininkas arba jo įgaliotas atstovas privalo pateikti pranešimą apie papildomus ar pasikeitusius potencialiai pavojingo įrenginio duomenis

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 09 d. nutarimu Nr. 645 patvirtinti Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatai (22 p.) (Žin., 2002-05-14, Nr. 48-1844)

Pranešimo apie potencialiai pavojingo įrenginio prastovą forma - rekomenduojama (Rekomenduojama pranešimo forma)

8.

Įrenginio savininkas arba jo įgaliotas atstovas privalo pateikti prašymą dėl įvežto iš užsienio potencialiai pavojingo įrenginio registravimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 09 d. nutarimu Nr. 645 patvirtinti Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatai (24 p.) (Žin., 2002-05-14, Nr. 48-1844)

Prašymo išregistruoti potencialiai pavojingą įrenginį forma - rekomenduojama (Rekomenduojama prašymo dėl įvežto įrenginio registravimo forma)

9.

Darbdavys nedelsdamas telefonu, faksu ar elektroniniu paštu privalo pranešti atitinkamai teritorinei prokuratūrai, Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui ir vienam iš nukentėjusio darbuotojo šeimos narių apie kiekvieną įvykį darbe ir nelaimingą atsitikimą pakeliui į darbą ar iš darbo, dėl kurio darbuotojas mirė, taip pat jeigu darbuotojas miršta dėl nesusijusios su darbu ligos arba sunkiai pakenkta darbuotojo sveikatai ar manoma, kad sunkiai pakenkta darbuotojo sveikatai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 1118 patvirtinti Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai ( TAR., 2014-09-11 Nr.12108)

Pranešimo apie įvykį darbe forma – Nuostatų 1 priedas

Nelaimingo atsitikimo darbe akto N-1 forma – Nuostatų 2 priedas

Pažymos apie pakenkimo sveikatai sunkumą forma – Nuostatų 3 priedas

Nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo akto N-2 forma – Nuostatų 4 priedas

Įvykių darbe, nelaimingų atsitikimų darbe, nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo aktų registravimo žurnalo forma – Nuostatų 5 priedas

10.

Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas arba darbuotojų atstovas praneša Valstybinei darbo inspekcijai, jeigu padalinio vadovas ar kitas darbdavio įgaliotas asmuo, ar darbdaviui atstovaujantis asmuo atsisako vykdyti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto ar darbuotojų atstovo saugai ir sveikatai reikalavimą

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (22 str. 9 d. 2 p.)
(Žin., 2003, Nr. 70-3170)

Pranešimo forma - laisva

11.

Darbdaviui atstovaujantis asmuo arba padalinio vadovas įtaręs, kad darbuotojas susirgo ūmia profesine liga, nedelsdamas privalo suteikti darbuotojui pirmąją pagalbą, pasirūpinti, kad prireikus būtų iškviesta greitoji medicinos pagalba, ir telefonu, faksu, ar elektroniniu paštu apie įtariamą ūmią profesinę ligą pranešti Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 487 patvirtinti Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatai (6.- 7. p.) ( TAR, 2014-09-08, Nr. 11970 )

Pranešimo forma - laisva

12.

Darbdavys nedelsdamas informuoja Valstybinės darbo inspekcijos teritorinį skyrių apie visas avarijas arba incidentus, kurių metu į aplinką galėjo patekti biologinės medžiagos ir kurių metu galėjo užsikrėsti ir (arba) sunkiai susirgti žmonės. Jei rizikos įvertinimo rezultatai rodo darbuotojų sveikatai ir saugai gresiantį pavojų, darbdavys pateikia informaciją veiklas, kurių metu darbuotojus paveikė ar galėjo paveikti biologinės medžiagos. Darbdavys iš anksto praneša apie numatomas pirmą kartą naudoti: antrosios, trečiosios, ketvirtosios grupės biologines medžiagas

Darbuotojų apsaugos nuo biologinių medžiagų poveikio darbe nuostatai (7. p., 13. p.)
(Žin., 2001, Nr. 56-1999)

Informacijos teikimo forma - laisva

13.

Juridiniai ir fiziniai asmenys teikia informaciją Valstybinei darbo inspekcijai pagal Juridinio asmens teikiamos informacijos apie darbdavius, kuriems teikė darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugas, ir darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų, atlikusių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų funkcijas ar jų dalį, skaičių

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 01 27 įsakymas Nr. A1-39 ,,Dėl juridinių ir fizinių asmenų, pagal sutartis su darbdaviais atliekančių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų funkcijas ar jų dalį, informacijos teikimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo“
(Žin., 2011, Nr. 16-776)

Juridiniams asmenims
1 priedas - Informacija apie darbdavius, kuriems juridinis asmuo teikė darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugas, ir darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų, atlikusių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų funkcijas ar jų dalį, skaičių .
Fiziniams asmenims
2 priedas - Informacija apie darbdavius, kuriems fizinis asmuo teikė darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugas .

14.

Pranešimas, kai įmonėje, įstaigoje, organizacijoje ar kitoje organizacinėje struktūroje (toliau – įmonė) išrenkamas darbuotojų patikėtinis (formą pildo ir teikia darbuotojų patikėtinis); kai įmonėje įsteigiama darbo taryba, įskaitant ir pakartotino šios tarybos įsteigimo atvejus (formą pildo ir teikia darbo tarybos pirmininkas); kai darbovietėje darbdavio lygmeniu veikianti profesinė sąjunga, kurios nariais yra daugiau kaip 1/3 visų darbdavio darbuotojų, įgyja visus darbo tarybos įgaliojimus ir pradeda vykdyti visas Lietuvos Respublikos darbo kodekso darbo tarybai priskirtas funkcijas arba kai darbovietėje daugiau kaip 1/3 darbuotojų priklauso įmonėje veikiančioms profesinėms sąjungoms ir darbo tarybos funkcijas pradeda vykdyti profesinių sąjungų narių išrinkta profesinė sąjunga arba jungtinė profesinių sąjungų atstovybė (formą pildo ir teikia profesinės sąjungos pirmininkas arba jungtinės profesinių sąjungų atstovybės įgaliotas asmuo).

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 173 straipsnio 6 dalis

2017 m. liepos 25 d. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas Nr. EV-124 „Dėl pranešimų apie darbuotojų atstovus ar darbo tarybos nesudarymą (veiklos pabaigą) pavyzdinių formų patvirtinimo“

Pranešimo forma pagal Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017-07-25 įsakymą Nr.EV-124

15.

Pranešimas, kai darbo tarybos veikla pasibaigė nutrūkus darbdavio veiklai, nesant teisių perėmėjo, ar nutraukus darbovietės veiklą, jos darbuotojų neperkėlus į kitą darbdavio darbovietę, arba kai įmonėje nauja darbo taryba nesudaryta per šešis mėnesius po to, kai pasibaigė buvusios darbo tarybos kadencija arba šioje taryboje liko mažiau kaip trys jos nariai ir atsarginių darbo tarybos narių sąraše nebuvo nė vieno kandidato, turėjusio teisę tapti darbo tarybos nariu (formą pildo ir teikia darbdavys).

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 176 straipsnio 3 dalis

2017 m. liepos 25 d. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas Nr. EV-124 „Dėl pranešimų apie darbuotojų atstovus ar darbo tarybos nesudarymą (veiklos pabaigą) pavyzdinių formų patvirtinimo“

Pranešimo forma pagal Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017-07-25 įsakymą Nr.EV-124

16.

Pranešimas apie paskelbtą prastovą darbuotojui ar darbuotojų grupei, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju, kai darbdavys negali suteikti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu nustatytų veiklos ribojimų ir dėl darbo organizavimo ypatumų nėra galimybės sulygto darbo dirbti nuotoliniu būdu arba kai darbuotojas nesutinka dirbti kito jam pasiūlyto darbo.

Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 47 straipsnio 3 dalies 1 punktas Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2022 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. EV-212 „Dėl Pranešimų apie paskelbtas (atšauktas) prastovas teikimo Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo" (TAR, 2022-09-16, Nr.18961)

Forma pildoma Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinėje sistemoje, skirtoje elektroninių socialinio draudimo pranešimų ir kitų elektroninių prašymų teikimui, kuri pasiekiama adresu: https://draudejai.sodra.lt

17.

Pranešimas apie komandiruotą darbuotoją

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 108 ir 109 straipsniai

Pranešimas apie komandiruotą darbuotoją

18.

Pranešimas apie numatomus pirmą kartą naudoti antrosios, trečiosios, ketvirtosios grupės biologinius veiksnius

Darbuotojų apsaugos nuo biologinių profesinės rizikos veiksnių poveikio darbe nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 80/353 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. lapkričio 20 d. įsakymo Nr. A1-1138/V-2677 redakcija), 38 – 41 punktai įpareigoja įmones ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki darbo su biologiniais veiksniais pradžios informuoti VDI apie numatomus naudoti antrosios, trečiosios, ketvirtosios grupės biologinius veiksnius

Pranešimas apie numatomus naudoti biologinius veiksnius

19.

Prašymas išnagrinėti darbo ginčą

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 223 straipsnis

Darbo ginčų komisijai pateikiamo forma - rekomenduojama

DGK prašymo forma su pildymo paaiškinimais

DGK prašymo forma anglų k.

DGK prašymo forma su pildymo paaiškinimais anglų k.

DGK prašymo forma rusų k.

DGK prašymo forma su paaiškinimais rusų k.

20.

Prašymo/ skundo forma

Lietuvos Respublikos Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. EV-13 patvirtintos Prašymų ir skundų nagrinėjimo bei asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje taisyklės (8 punktas)

Valstybinei darbo inspekcijai pateikiamo prašymo/skundo forma -pavyzdinė

Prašymo - skundo forma anglų k.

Prašymo - skundo forma rusų k.

21.

Darbuotojas, norėdamas nutraukti darbo sutartį su darbdaviu, kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vieta nežinoma arba kai darbdavys (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) yra miręs turi pateikti Valstybinei darbo inspekcijai prašymą dėl darbo sutarties pasibaigimo.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. A1-340patvirtintas Darbo sutarties pasibaigimo, kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma arba kai darbdavys (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) yra miręs, tvarkos aprašas

Valstybinei darbo inspekcijai pateikiamo prašymo/skundo forma -pavyzdinė

22.

Asmenų registracijos pateikti prašymą ir/ar skundą pasibaigus Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos darbo dienos laikui forma

Asmenų prašymų ir skundų priėmimo pasibaigus Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos darbo dienos laikui tvarkos aprašas

Registracijos forma

23.

Jeigu ieškovas iki darbo ginčų komisijos posėdžio raštu ar elektroniniu paštu, pasirašęs elektroniniu parašu, pateikė prašymą nenagrinėti jo pateikto prašymo išnagrinėti darbo ginčą dėl teisės, prašymas išnagrinėti darbo ginčą dėl teisės laikomas nepateiktu ir grąžinamas ieškovui. 

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 223 straipsnio 6 dalis

Pavyzdinė prašymo forma (laikyti prašymą nepateiktu)

24.

Ieškovo pareiškimas darbo ginčų komisijai atsisakant visų arba tik tam tikrų pareikštų reikalavimų.

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 224 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Pavyzdinė prašymo forma (atsisakymas visų ar dalies reikalavimų)

25.

Registracijos konsultacijai VDI patalpose forma

Prašymų ir skundų nagrinėjimo bei asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje taisyklės

Registracijos forma

Atnaujinimo data: 2024-06-26