>

Kontrolinių klausimynų rengimo, peržiūros ir atnaujinimo tvarkos aprašas

PATVIRTINTA:
Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio
darbo inspektoriaus
2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. EV-158
(Lietuvos Respublikos vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus
2019 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. EV-218
redakcija)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KONTROLINIŲ KLAUSIMYNŲ RENGIMO, PERŽIŪROS IR ATNAUJINIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kontrolinių klausimynų rengimo, peržiūros ir atnaujinimo tvarkos aprašas nustato Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos (toliau – VDI) kontrolinių klausimynų rengimo, peržiūros ir atnaujinimo tvarką.
 2. Kontroliniai klausimynai skirstomi į Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymu patvirtintą Ūkio subjekto patikrinimo bendrinį kontrolinį klausimyną ir teminius klausimynus (toliau – Klausimynas).
 3. Klausimynas yra VDI atliekamų ūkio subjektų patikrinimų ir kitų inspekcinių veiksmų metu pildomas dokumentas, kuriame nurodyti esminiai darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės reikalavimai. Klausimynas ūkio subjektams suteikia galimybę iš anksto susipažinti su darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės aktų (toliau – teisės aktai) pagrindiniais esminiais reikalavimais, kurių laikytis yra svarbu, kad jo vykdoma veikla būtų teisėta ir nekeltų realaus pavojaus darbuotojų saugai ir sveikatai.
 4. Sudarant Klausimyną turi būti atsižvelgiama į esminius darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės reikalavimus. Pagrindinis reikalavimas aktualiam įvertinimo kriterijui – reali grėsmė padidinti riziką nelaimingiems atsitikimams darbe įvykti arba (ir) padaryti reikšmingos žalos ar sukelti realų pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai, visuomenei, kitų asmenų interesams, kurią gali sukelti teisės akto reikalavimo nesilaikymas.

II SKYRIUS
KONTROLINIO KLAUSIMYNO TURINYS

 1. Klausimai formuluojami ne atkartojant teisės aktų konkrečias formuluotes, bet kuo paprasčiau ir suprantamiau, kad ūkio subjektui būtų aišku, kaip jis turi elgtis, kad nepažeistų nurodytų teisės aktų reikalavimų. Klausimynai sudaromi remiantis VDI vykdomos priežiūros veikloje taikomų teisės aktų analize.
 2. Įžanginėje Klausimyno dalyje nurodomi šie duomenys:
 3. 6.1. Klausimyno pavadinimas;
  6.2. VDI skyrius;
  6.3. patikrinimą atlikusio inspektoriaus (-ių) pareigos, vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris;
  6.4. patikrinime dalyvavusio (-ių) įmonės atstovo (-ų) ar įrenginio savininko pareigos, vardas, pavardė;
  6.5. inspektavimo data;
  6.6. bendra informacija apie tikrinamą ūkio subjektą:
      6.6.1. pavadinimas (įmonė, įstaiga, organizacija ar kita organizacinė struktūra ar fizinis asmuo);
      6.6.2. įmonės kodas;
      6.6.3. kontaktai (el. paštas; telefono numeris);
      6.6.4. centrinė būstinė;
      6.6.5. įmonės veikla;
      6.6.6. inspektavimo vieta (adresas);
      6.6.7. darbdavį atstovaujantis asmuo (pareigos, vardas, pavardė);
  6.7. gali būti nurodoma kita tikslinė informacija, kaip:
      6.7.1. užsakovo (statytojo) kontaktai (el. paštas, telefono numeris);
      6.7.2. tikrinamas objektas (objekto pavadinimas, tipas ir adresas);
      6.7.3. tikrinamas įrenginys (pvz., lifto tipas, lifto gamyklinis numeris (-iai), gamintojo ar importuotojo pavadinimas ir adresas, bei surinkėjo (montuotojo) pavadinimas, kodas ir adresas);
      6.7.4. kita aktuali informacija atspindinti Klausimyno specifiką.
  • Kontroliniai klausimai, kuriuos užduodami VDI darbo inspektoriai tikrina ūkio subjekto darbuotojų saugos ir sveikatos būklės bei darbo teisės vykdymo atitiktį esminiams darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės aktų reikalavimams, yra dėstomi lentelėje, sudarytoje iš 3 skilčių, kurios suformuoja Klausimyno struktūrą:

  7.1. klausimo eilės numeris;
  7.2. klausimas (reikalavimas) dėl konkrečios darbuotojų saugos ir sveikatos ar darbo teisės normos. Šioje skiltyje nurodomas šią normą reglamentuojantis teisės aktas, konkretus(ūs) straipsnis(iai), dalis(ys), punktas(ai);
  7.3. atsakymai į klausimus (atsakoma teigiamai - „Taip“, atsakoma neigiamai - „Ne“, neatsakoma, kai tikrinamajame ūkio subjekte reikalavimas neaktualus - „N/N“). Galimų atsakymų į klausimus variantai skirstomi į atskiras skiltis ir numatomos VDI darbo inspektoriaus atsakymo žymos („?“) vietos.

 4. Atsakymas „Taip“ reiškia, kad teisės aktų pažeidimų nerasta arba pastebėtas tam tikro aspekto neatitikimas (kelių aspektų), tačiau tai nėra pakankamas pagrindas daryti išvadą, jog reikalavimo nesilaikyta iš esmės. Atsakymas „Ne“ reiškia, kad nesilaikyta esminio reikalavimo aspekto arba kelių reikalavimo aspektų, todėl konstatuotas pažeidimas. „N/N“ reiškia, kad klausimas yra neaktualus tikrinamajam ūkio subjektui.
 5. Siekiant supaprastinti Klausimyno naudojimą, kontroliniai klausimai gali būti grupuojami pagal panašias sritis pvz., Darbo sutartis, darbo laikas, Poilsio laikas, Profesinės rizikos vertinimas, Įgūdžiai ir mokymas, Darbuotojų aprūpinimas saugos ir sveikatos priemonėmis ir pan.
 6. Klausimyno pabaigoje, po kontroliniais klausimais VDI darbo inspektoriui suformuojama vieta pateikti ūkio subjektui rekomendacijas ir pasiūlymus.
 7. Klausimyno pabaigoje nurodomi teisės aktai, kuriais remiantis yra suformuluoti kontroliniai klausimai.

III SKYRIUS
KONTROLINIŲ KLAUSIMŲ FORMULAVIMAS

 1. Klausimynas sudaromas tikslu patikrinti ar ūkio subjektas laikosi esminių teisės aktų reikalavimų. Atsisakant įtraukti į Klausimyną visus teisės aktų reikalavimus, siekiama ūkio subjektui akcentuoti, kurių reikalavimų laikytis yra itin svarbu, kad jo vykdoma veikla būtų teisėta ir nekeltų realaus pavojaus darbuotojų saugai ir sveikatai.
 2. Kontroliniams klausimams keliami du pagrindiniai reikalavimai: aiškumo – ūkio subjektui turi būti aišku, ko iš jo yra reikalaujama, ir svarbos – įtraukiami klausimai tik apie esminius teisės aktų reikalavimus šią veiklą vykdantiems ūkio subjektams, nesiekiant aprėpti visų teisės aktų nuostatų.
 3. Kontroliniai klausimai formuluojami vengiant abstraktaus pobūdžio ir dviprasmių formuluočių, prireikus, galiojančiuose teisės aktuose vartojamos formuluotės, nekeičiant turinio, gali būti performuluojamos aiškiau, atskleidžiant konkrečią juose įtvirtintą taisyklę;
 4. Formuluojant kontrolinius klausimus, vengti juose nuorodų į teisės aktus. Šalia suformuluoto klausimo dėl konkrečios darbuotojų saugos ir sveikatos ar darbo teisės normos, tikslinga nurodyti šią normą reglamentuojančio teisės akto pavadinimą ar Klausimyno pabaigoje nurodytą šio teisės akto eilės numerį, pateikiant interaktyviąją nuorodą į šį teisės aktą, bei nurodyti konkretų(čius) straipsnį(ius), jų dalį(is), punktą(us).

IV SKYRIUS

 

 

 1. Klausimynų peržiūra organizuojama pagal:
 2. 16.1. ūkio subjektų pasiūlymus pastebėjimus dėl Klausimynų;
  16.2. naujai priimtus teisės aktus ir galiojančių teisės aktų pakeitimus;
  16.3. VDI inspektorių ir VDI administracijos skyrių specialistų pastebėjimus dėl Klausimynų tobulinimo.
 1. Ūkio subjektai savo pasiūlymus/pastebėjimus dėl Klausimynų teikia VDI interneto svetainėje www.vdi.lt rubrikos "Apklausos" skyriuje – "Anketa apie Valstybinės darbo inspekcijos kontrolinius klausimynus".
 2. Priėmus naujus teisės aktus ir pasikeitus galiojantiems teisės aktams, atitinkamų pagal kompetenciją VDI administracijos skyrių, atsakingų už informavimą ir konsultavimą darbo teisės klausimais ar darbuotojų saugos ir sveikatos klausimus arba neteisėtos veiklos priežiūrą, vedėjai per 5 darbo dienas po naujų teisės aktų ar galiojančių teisės aktų pakeitimų paskelbimo įvertina, ar dėl naujojo teisės akto arba teisės akto pakeitimo būtina keisti Klausimynus. Apie šio įvertinimo rezultatus jie praneša VDI administracijos skyriaus, atsakingo už ūkio subjektų priežiūros planavimą, vedėjui.
 3. VDI inspektorius ar VDI administracijos skyriaus specialistas, pastebėjęs (nustatęs) esminius teisės aktų reikalavimų pažeidimus, kurių nesilaikymas kelia realią reikšmingos žalos ar pavojaus darbuotojams atsiradimo grėsmę, tačiau tokių reikalavimų vykdymo kontrolė nėra įtraukta į Klausimyną, ar pastebėjęs, kad Klausimynuose yra įtraukti klausimai, kurių tikrinimas susietas su mažareikšmiais teisės aktų reikalavimų pažeidimais, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus Klausimynus papildyti ar taisyti.
 1. Klausimynų peržiūrą organizuoja VDI administracijos skyrius, atsakingas už ūkio subjektų priežiūros planavimą, šia tvarka:
  20.1. jeigu priėmus naujus teisės aktus ar pasikeitus galiojantiems teisės aktams, atitinkamo pagal kompetenciją VDI administracijos skyriaus vedėjas nustato, kad yra būtinybė keisti Klausimynus, šie Klausimynai, atsižvelgiant į naujų teisės aktų ar galiojančių teisės aktų pakeitimų įsigaliojimą, peržiūrimi nuo einamųjų metų gegužės 1 d. ar nuo lapkričio 1 d. Jei teisės aktai ar jų pakeitimai įsigalioja nuo kitų metų datų ar pastebimi neatitikimai galiojantiems teisės aktams, Klausimynai turi būti peržiūrimi ir keičiami iki teisės akto įsigaliojimo ar pastebėjus neatitikimus, neatsižvelgiant į šiame papunktyje nurodytas datas;
  20.2. pagal ūkio subjektų bei VDI inspektorių ir VDI administracijos skyrių specialistų pastebėjimus Klausimynai peržiūrimi nuo einamųjų metų lapkričio 1 d. Dėl VDI inspektorių pastebėjimų Klausimynams tobulinti pateikimo į VDI teritorinių skyrių vedėjus kreipiamasi iki kiekvienų kalendorinių metų gegužės 1 d.
 1. Pagal šiuos pastebėjimus bei ūkio subjektų pasiūlymus/pastebėjimus dėl Klausimynų, pateiktus VDI interneto svetainėje www.vdi.lt rubrikos "Apklausos" skyriuje – "Anketa apie Valstybinės darbo inspekcijos kontrolinius klausimynus", parengiamas apibendrinimas, kuris perduodamas atitinkamiems pagal kompetenciją VDI administracijos skyriams, atsakingiems už informavimą ir konsultavimą darbo teisės klausimais ar darbuotojų saugos ir sveikatos klausimus arba neteisėtos veiklos priežiūrą. Šių skyrių vedėjams pritarus ūkio subjektų bei VDI inspektorių ir VDI administracijos skyrių specialistų pastebėjimams, VDI administracijos skyriai pagal kompetenciją parengia konkrečius pasiūlymus dėl Klausimynų atskirų klausimų pakeitimo ir išdėstymo arba naujų Klausimynų parengimo. Pagal šiuos pasiūlymus VDI administracijos skyrius, atsakingas už ūkio subjektų priežiūros planavimą, organizuoja Klausimynų peržiūrą ar naujų Klausimynų tvirtinimą.“

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. VDI administracijos skyriaus, atsakingo už ūkio subjektų priežiūros planavimą, vedėjas naujai parengtų Klausimynų ir esminių Klausimynų pakeitimų projektus derina su Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos specialistais.
 2. Patvirtinus Klausimyną, visi VDI darbo inspektoriai įgyja pareigą taikyti teisės aktų reikalavimus taip, kaip nurodyta Klausimyne. Atliekant patikrinimą užpildytas Klausimynas yra įrodymas, kad inspektorius patikrino visus esminius konkrečios srities teisės aktų reikalavimus ir tinkamai atliko nustatytas savo pareigas.
 3. VDI administracijos skyriaus, atsakingo už VDI interneto išorės svetainės priežiūrą, vedėjas organizuoja naujai parengtų ar atitinkamai pakoreguotų ir Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus patvirtintų Klausimynų paskelbimą VDI interneto išorės svetainės www.vdi.lt rubrikose „Ūkio subjektų priežiūra“ ir „Klausimynai“ bei VšĮ „Versli Lietuva“ interneto svetainėje www.verslilietuva.lt.

Atnaujinimo data: 2023-12-29