Laikinasis įdarbinimas

 

Darbdavys, kuris ketina vykdyti laikinojo įdarbinimo veiklą, Valstybinei darbo inspekcijai turi pateikti rašytinį prašymą įtraukti jį į laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašą. Įtraukimo į laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašą procesas aprašytas Administracinės paslaugos teikimo ,,Sprendimo įtraukti įmonę ar ne į laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašą priėmimas Nr. 10“ aprašyme ir ,,Paslaugos teikimo schemoje Nr.10“.

Atkreiptinas dėmesys, kad Administracinės paslaugos teikimo ,,Sprendimo įtraukti įmonę ar ne į laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašą priėmimas Nr. 10“ aprašymo priedą ,,Prašymas įtraukti įmonę į laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašą“ pildyti, pasirašyti jį kvalifikuotu parašu ir pateikti VDI Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemoje (EPDS), bus galima nuo 2022 m. spalio 15 d. Iki 2022 m. spalio 15 d. laisvos formos rašytinis prašymas įtraukti į laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašą pateikiamas paštu, per kurjerį ar tiesiogiai VDI administracijai (Algirdo g. 19, LT-03607, Vilnius), arba el. paštu – [email protected] (patvirtintas elektroniniu parašu).

Darbdavys, ketinantis vykdyti laikinojo įdarbinimo veiklą, turi atitikti Lietuvos darbo kodekso 72 1 straipsnio 1 dalies 1-6 punktuose numatytus kriterijus:
1) nėra sustabdyta ar apribota jos vykdoma veikla;
2) jai nėra iškelta bankroto byla, ji nėra likviduojama, nepriimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;
3) ji turi (jeigu turi) ne daugiau negu vieną baudą, paskirtą už nelegalų darbą, nedeklaruotą darbą ir nustatytus užsieniečių įdarbinimo tvarkos pažeidimus pagal Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą per paskutinius vienus metus, ir įvykdė visus įpareigojimus (jeigu tokie buvo nustatyti), paskirtus pagal šį įstatymą;
4) darbdavio vadovui ar kitam atsakingam asmeniui per paskutinius vienus metus:
a) nebuvo paskirta administracinė nuobauda pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą už nelegalų darbą;
b) buvo paskirta (jeigu buvo paskirta) ne daugiau negu viena administracinė nuobauda pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą už darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimus, nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimą, nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos, laikinųjų darbuotojų darbo sąlygų bei komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimus;
c) buvo paskirtos (jeigu buvo paskirtos) ne daugiau negu dvi administracinės nuobaudos už darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, darbo laiko apskaitos pažeidimus;
5) darbdavio vadovas ar jo įgaliotas asmuo nėra pripažintas kaltu, padariusiu tokius nusikaltimus, kaip darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimas, prekyba žmonėmis, išnaudojimas priverstiniam darbui ar paslaugoms, naudojimasis asmens priverstiniu darbu ar paslaugomis, ir neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo. Darbdavio vadovas ar jo įgaliotas asmuo nėra pripažintas kaltu, padariusiu tokius baudžiamuosius nusižengimus kaip darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimas, išnaudojimas priverstiniam darbui ar paslaugoms, naudojimasis asmens priverstiniu darbu ar paslaugomis ir nuo apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nėra praėję treji metai;
6) ji neturi neatidėtų įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ar Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, nesumokėtų per vieną mėnesį nuo dienos, kurią paaiškėjo laikinojo įdarbinimo įmonės įsiskolinimai Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ar Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, taip pat neturi darbo užmokesčio įsiskolinimų darbuotojams.

Valstybinė darbo inspekcija, Laikinojo įdarbinimo įmonių atitikties kriterijams, kuriuos turi atitikti laikinojo įdarbinimo įmonė, nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 818 redakcija), nustatyta tvarka įvertinusi ar laikinojo įdarbinimo įmonė atitinka šioms įmonėms nustatytus kriterijus priims sprendimą įtraukti ją ar ne į laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašą, kuris yra skelbiamas Valstybinės darbo inspekcijos interneto svetainėje.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 72 str. nuostatomis, laikinojo darbo sutartis – darbuotojo (toliau – laikinasis darbuotojas) ir darbdavio (toliau – laikinojo įdarbinimo įmonė) susitarimas, pagal kurį laikinasis darbuotojas įsipareigoja tam tikrą laiką atlikti darbo veiklą laikinojo įdarbinimo įmonės nurodyto asmens (toliau – laikinojo darbo naudotojas) naudai ir jam būdamas pavaldus, o laikinojo įdarbinimo įmonė įsipareigoja už tai atlyginti.

Laikinojo įdarbinimo įmonės kartą per mėnesį turi teikti Valstybinei darbo inspekcijai Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka informaciją apie įdarbinimą per laikinojo įdarbinimo įmones ir laikinųjų darbuotojų skaičių (DK 79 str. 6 d.).

Įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones ir laikinųjų darbuotojų skaičių pateikimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai tvarka ir forma yra numatyta Informacijos apie pradėtą vykdyti įdarbinimą per laikinojo įdarbinimo įmones ir laikinųjų darbuotojų skaičių teikimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai tvarkos apraše (toliau – Apraše), patvirtiname Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. V-298 „Dėl informacijos apie pradėtą vykdyti įdarbinimą per laikinojo įdarbinimo įmones ir laikinųjų darbuotojų skaičių teikimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo“  (Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. EV-201 redakcija). Pranešimo apie laikinųjų darbuotojų skaičių formoje – laikinojo įdarbinimo įmonės Valstybinei darbo inspekcijai turės pateikti informaciją apie valstybes, kuriose dirbo laikinieji darbuotojai ir konkrečioje valstybėje per ataskaitinį mėnesį pagal laikinojo įdarbinimo sutartį dirbusių darbuotojų skaičių, taip pat konkrečioje valstybėje visų laikinųjų darbuotojų faktiškai dirbtų valandų sumą.

Apraše yra nustatyta, kad laikinojo įdarbinimo įmonės Valstybinei darbo inspekcijai (VDI) pranešimus apie įdarbinimą per laikinojo įdarbinimo įmones ir laikinųjų darbuotojų skaičių turi teikti kas mėnesį iki kito mėnesio 15 dienos (pvz., už rugsėjį iki spalio 15 d., už spalį iki lapkričio 15 d. ir t.t.). Pranešimai turės būti teikiami tik per VDI Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemą (EPDS) https://epds.vdi.lt/app/login.aspx, kuri laikinojo įdarbinimo įmonėms kiekvieną kartą išsiųs automatinius priminimus apie šią pareigą.
Norint suteikti įgaliojimą asmeniui atstovauti įmonę EPDS sistemoje, reikia pateikti laisvos formos prašymą su įmonės rekvizitais: nurodyti asmens vardą, pavardę, asmens kodą ir pareigas. Vadovo ar jį atstovaujančio asmens pasirašyto prašymo skenuotą kopiją siųsti el. paštu adresu [email protected]. Įgaliojimas suteikiamas per dvi dienas, pranešimas apie suteikimą nesiunčiamas, tiesiog įgaliotas asmuo, prisijungęs prie EPDS, gali pasirinkti atstovauti įmonę ir teikti jos dokumentus.

Pažymėtina, kad laiku nepateikus pranešimo apie laikinųjų darbuotojų skaičių, įmonėms bus suteikiamas 3 darbo dienų laikotarpis pranešimui pateikti. Jeigu laikinojo įdarbinimo įmonė nustatyta tvarka ir terminais nepateiks informacijos apie įdarbinimą per laikinojo įdarbinimo įmones ir laikinųjų darbuotojų skaičių, Valstybinė darbo inspekcija per 5 darbo dienas priims sprendimą, kad įmonė neatitinka laikinojo įdarbinimo įmonėms taikomų kriterijų ir išbrauks ją iš laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašo.

Atkreiptinas dėmesys, kad jeigu laikinojo įdarbinimo įmonė, vykdydama DK 79 straipsnio 6 dalyje nustatytus reikalavimus, Valstybinei darbo inspekcijai nurodo, kad daugiau negu tris paeiliui einančius kalendorinius mėnesius neturi laikinųjų darbuotojų, Valstybinė darbo inspekcija per 5 darbo dienas priima sprendimą, kad darbdavys neatitinka kriterijaus nurodyto DK 721 straipsnio 1 dalies 8 punkte, ir šį darbdavį išbraukia iš laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašo.
Plačiau skaitykite Informacijos apie įdarbinimą per laikinojo įdarbinimo įmones ir laikinųjų darbuotojų skaičių teikimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai tvarkos apraše.

Atnaujinimo data: 2024-07-01