>

VDI darbo apmokėjimo tvarkos aprašas

PATVIRTINTA 
Lietuvos Respublikos vyriausiojo  
valstybinio darbo inspektoriaus  
2023 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. EV-225

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS PRIE
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS  

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS  

 1. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo apmokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau kartu – darbuotojai), pareigybių sąraše esančių VDI pareigybių lygių struktūrą, pareiginės algos dydžio nustatymo kriterijus, didžiausius pareiginės algos koeficientų dydžius, pareiginės algos koeficientų intervalus konkrečioms pareigybėms, priemokų dydžius ir jų skyrimo tvarką,materialinių pašalpų skyrimo tvarką, mokėjimo už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą, budėjimą tvarką ir dydžius, darbo užmokesčio mokėjimo tvarką. 
 2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu ir Darbo apmokėjimo sistemos nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. lapkričio 8 d. nutarimu Nr. 857 „Dėl Darbo apmokėjimo sistemos nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“.

Apraše vartojamos sąvokos atitinka Darbo kodekso, Valstybės tarnybos įstatymo ir Biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo sąvokas.  

II SKYRIUS 
DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO PRINCIPAI  

 1. Aprašas parengtas vadovaujantis teisinio apibrėžtumo, teisėtų lūkesčių apsaugos ir visokeriopos darbo  teisių gynybos, darbo santykių stabilumo, teisingo apmokėjimo už darbą, darbuotojų lygybės, nepaisant jų lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos, sveikatos būklės, ketinimo turėti vaiką (vaikų), įvaikį (įvaikių), globotinį (globotinių), rūpintinį (rūpintinių), santuokinės ir šeiminės padėties, priklausymo politinėms partijoms, profesinėms sąjungoms ir asociacijoms, aplinkybių, nesusijusių su darbuotojų dalykinėmis savybėmis, laisvų kolektyvinių derybų ir teisės imtis kolektyvinių veiksmų, skaidrumo ir viešumo principais.

III SKYRIUS 
DARBO UŽMOKESČIO SUDEDAMOSIOS DALYS

 1. Darbuotojų darbo užmokestį sudaro:
  1. pareiginė alga;
  2. priemokos;
  3. piniginė išmoka;
  4. priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą (valstybės tarnautojams);
  5. kintamoji dalis (darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, nustatoma atlikus kasmetinį veiklos vertinimą ir galioja iki kasmetinio veiklos vertinimo už 2024 metus metu priimto sprendimo įsigaliojimo dienos);
  6. mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą, budėjimą.

IV SKYRIUS 
PAREIGYBIŲ LYGIŲ IR PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTO DYDŽIO NUSTATYMO KRITERIJAI 

 1. VDI darbuotojų pareigybių sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius (toliau – Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius). 
 2. VDI pareigybių darbo turinio analizė ir grupavimas į pareigybių lygius atliekamas vidinio palyginimo tarpusavyje būdu. Tarpusavyje lyginamos tik pareigybės, o ne jas užimantys darbuotojai, atsižvelgiant į šiuos kriterijus:
 3.  
  1. veiklos sudėtingumo – kriterijus, apibrėžiantis gebėjimą atlikti tam tikro sudėtingumo (lygio, apimties) užduotis;
  2. atsakomybės lygio – kriterijus, apibrėžiantis pareigybės, kuri dalyvauja atliekant analizuojamą funkciją, faktinį atsakomybės poveikio lygį už laukiamą rezultatą;
  3. pareigybės pakeičiamumo – kriterijus, apibrėžiantis pareigybės kompetencijų specifiškumą, kai specifinės kvalifikacijos ir specifinių kompetencijų reikalingoje pareigybėje gali būti sudėtinga greitai pakeisti darbuotoją, o net laikinai neužimta tokia pareigybė gali turėti neigiamos įtakos įstaigos vykdomiems procesams bei siekiamiems tikslams;
  4. žinojimo ir žinių sudėtingumo – kriterijus, apibrėžiantis, ką užimant pareigybę būtina žinoti ir mokėti, kad darbas būtų atliktas sėkmingai (specialybės žinios ir įgūdžiai, kuriuos būtina įgyti per mokymąsi ar praktiką);
  5. problemų sprendimo – kriterijus, apibrėžiantis savarankiškumo lygį, reikalingą problemų identifikavimui, analizei ir sprendimui, priklausantis nuo problemų lygio;
  6. darbo patirties – kriterijus, apibrėžiantis pareigybės specifiškumą, kai tinkamai atlikti darbą reikalinga atitinkamų profesinių įgūdžių patirtis.
 1. Lyginant pareigybes ir nustatant didžiausius pareigybių pareiginės algos koeficientų dydžius, viršijančius Valstybės tarnybos įstatymo 1 priede ir Biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 1 priede nustatytus pareiginės algos minimalius koeficientus, laikomasi pareigybių grupių hierarchinės struktūros vientisumo nuo aukščiausios iki žemiausios pareigybių grupės.
 2. Vadovaujantis 6 punkte išvardintais kriterijais, VDI pareigybių sąraše esančios pareigybės priskiriamos atitinkamiems lygiams ir kiekvienam pareigybės lygiui nustatomas pareiginės algos koeficientų intervalas (Aprašo priedas). 
 3. Pareiginės algos koeficientų intervalą sudaro minimali, vidurinė ir maksimali reikšmės. Koeficiento intervalo plotis yra +/−25 proc. intervalo vidurinės reikšmės. 
 4. Žingsnis tarp pareigybės lygių yra nuo 15 proc. iki 20 proc., t. y. pareigybės, esančios žemesniame lygyje, pareiginės algos koeficientų intervalo vidurinė reikšmė yra nuo 15 proc. iki 20 proc. mažesnė už pareigybės, esančios aukštesniame lygyje, pareiginės algos koeficientų intervalo vidurinę reikšmę.
 5. Žemiausio (pirmo) pareigybių lygio minimali pareiginės algos intervalo reikšmė atitinka mažiausią įstaigoje darbuotojo turimą pareiginės algos koeficientą.
 6. Aukščiausio pareigybių lygio pareiginės algos intervalo maksimali reikšmė atitinka Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pareigybei nustatyto pareiginės algos koeficientų intervalo, apskaičiuoto atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vertinimo kriterijų įverčius, maksimalią reikšmę.
 7. Tarpinių pareigybių lygių pareiginės algos intervalų maksimalios ir minimalios reikšmės nustatomos išlaikant nuoseklų intervalo plotį ir intervalo didėjimą, kylant nuo žemesnių į aukštesnius pareigybių lygius.
 1. Valstybės tarnautojo pareiginės algos minimalus koeficientas negali būti mažesnis nei nustatytas Valstybės tarnybos įstatymo 1 priede, darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareiginės algos minimalus koeficientas negali būti mažesnis nei nustatytas Biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 1 priede. Darbuotojo pareiginės algos maksimalus koeficientas negali viršyti Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pareiginės algos maksimalaus koeficiento dydžio, apskaičiuoto atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vertinimo kriterijų įverčius.
 2. Kiekvienam VDI darbuotojui pareiginės algos koeficiento dydis yra nustatomas individualiai, atsižvelgiant į darbuotojo kvalifikaciją, kompetenciją, patirtį, darbo atlikimo kokybę, pasiektus individualius rezultatus ir pan. Siekiama, kad to paties pareigybių lygio darbuotojams būtų nustatytas pareiginės algos koeficientas atitinkamo pareigybės lygio koeficientų intervalo ribose, atsižvelgiant į VDI turimą darbo užmokesčio fondą.

Kiekvienais metais prieš atliekant darbuotojų veiklos vertinimą, teisės aktų nustatyta tvarka įvertinamos VDI darbo užmokesčio fondo galimybės pareiginės algos koeficientų peržiūrai.   

 1. Steigiant naują pareigybę, kurios nėra Aprašo priede, pareigybė priskiriama konkrečiam lygiui ir pareiginės algos koeficientų intervalas šiai pareigybei nustatomas vadovaujantis 6 punkte nurodytais kriterijais.
 2. Siekiama, kad į pareigas VDI priimamiems naujiems darbuotojams būtų nustatomas: 
  1. nuo 75 proc. iki 100 proc. vidurinės reikšmės pareiginės algos koeficientas tiesioginio vadovo motyvuotu siūlymu, suderinus su kancleriu; 
  2. nuo 100 proc. iki 125 proc. vidurinės reikšmės pareiginės algos koeficientas – turintiems aukštą kompetenciją asmenims, atsižvelgiant į 6 punkte nurodytus kriterijus, tiesioginio vadovo motyvuotu siūlymu, suderinus su kancleriu.
 3. Išimtiniais atvejais, kai yra būtinybė ir kai išskirtinių kompetencijų darbuotojų (pvz., pareigybė susijusi su itin siaurų, specifinių kompetencijų, žinių turėjimu) pasiūla darbo rinkoje yra itin ribota, nustatant darbo apmokėjimo sistemą, galimas nukrypimas nuo pareiginės algos koeficiento dydžio nustatymo kriterijų, nusistatytų pareiginių algų nustatymo taisyklių ir pareigybių grupių hierarchinės struktūros vientisumo. Tokioms pareigybėms gali būti nustatomas iki 100 proc. didesnis maksimalus pareiginės algos koeficientas nei pagal pareiginės algos koeficiento dydžio nustatymo kriterijus apskaičiuotas didžiausias šios pareigybės pareiginės algos koeficiento dydis, tačiau ne didesnis nei maksimalus Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pareiginės algos koeficiento dydis, apskaičiuotas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vertinimo kriterijų įverčius. Sprendimą dėl išimtinių atvejų priima Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius.
 4. Tiesioginiams darbuotojų vadovams, siekiant pritraukti ir išlaikyti aukštos kvalifikacijos darbuotojus bei geresnių veiklos rezultatų, rekomenduojama taikyti šias priemones: 
  1. kurti darbo kultūrą ir sveiką, patrauklų darbo klimatą (VDI vertybių puoselėjimas, konstruktyvus pokyčių valdymas, veiklos kokybės siekimas, emociškai saugios darbo aplinkos sukūrimas, pagarbaus bendravimo, atsakomybės skatinimas, lanksčių darbo sąlygų (individualus režimas, nuotolinis darbas) suteikimas;
  2. kompetentingą vadovavimą, veiklos tikslų ir procesų išmanymą, komandos stiprinimą, darbuotojų įtraukimą, aiškią komunikaciją ir grįžtamojo ryšio užtikrinimą; 
  3. gyvenimo ir darbo pusiausvyrą (šeiminių įsipareigojimų gerbimas); 
  4. saviraišką darbe (įgaliojimų suteikimas, iniciatyvų skatinimas, darbuotojų pasitenkinimo ir įsitraukimo didinimas); 
  5. darbuotojų pripažinimą (asmeninių ir komandinių pasiekimų vertinimas). 

V SKYRIUS 
PRIEMOKŲ SKYRIMAS IR MOKĖJIMAS   

 1. Priemokos darbuotojams skiriamos už: 
  1. pavadavimą, kai raštu pavedama laikinai atlikti ir kito darbuotojo pareigybei nustatytas funkcijas; 
  2. papildomų užduočių, suformuluotų raštu, atlikimą, kai dėl to viršijamas įprastas darbo krūvis arba kai atliekamos pareigybės aprašyme nenumatytos funkcijos; 
  3. įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą, kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės. 
 2. Kiekvienos darbuotojui skiriamos priemokos dydis negali būti mažesnis nei 10 procentų pareiginės algos, o skiriamų priemokų suma negali viršyti 80 procentų pareiginės algos. 
 3. Atsižvelgiant į turimas VDI darbo užmokesčio lėšas: 
  1. darbuotojui, ne ilgiau kaip mėnesį pavaduojančiam kitą darbuotoją, skiriama nuo 10 iki 20 procentų pareiginės algos dydžio priemoka, o pavaduojant ilgiau kaip mėnesį – nuo 20 iki 30 procentų pareiginės algos dydžio priemoka;
  2. už papildomų užduočių, suformuluotų raštu, atlikimą skiriama nuo 10 iki 40 procentų pareiginės algos dydžio priemoka priklausomai nuo užduoties sudėtingumo;
  3. už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą skiriama nuo 10 iki 20 procentų pareiginės algos dydžio priemoka;
  4. išskirtiniais atvejais, kai pavedama atlikti itin sudėtingas, kompleksines, didelę reikšmę VDI tikslų įgyvendinimui turinčias papildomas užduotis, darbuotojams gali būti skiriamos iki 80 proc. pareiginės algos dydžio priemokos.
 4. Priemokos skiriamos Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymais, atsižvelgiant į darbuotojo tiesioginio vadovo, kito VDI administracijos padalinio vadovo, kanclerio ar Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojo motyvuotą prašymą dėl priemokos skyrimo, kuriame turi būti nurodomas priemokos mokėjimo pagrindas (faktinis ir teisinis), konkretus priemokos mokėjimo terminas, siūlomos priemokos dydis. 
 5. Prašymas dėl priemokos skyrimo turi būti suderintas su tiesioginiu darbuotojo vadovu (jei prašymą teikia kitas asmuo), už finansų valdymą atsakingu VDI administracijos skyriaus darbuotoju ir už personalo valdymą atsakingo VDI administracijos skyriaus darbuotoju. 
 6. Pasikeitus darbo sąlygoms ar atsiradus priežasčių, dėl kurių priemoka nebegali būti mokama arba turėtų būti mažinama, tiesioginis vadovas ar kitas prašymą dėl priemokos skyrimo teikęs asmuo apie tai tarnybiniu pranešimu turi informuoti Vyriausiąjį valstybinį darbo inspektorių. Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius, įvertinęs tiesioginio vadovo ar kito asmens, teikusio prašymą dėl priemokos skyrimo, nurodytas aplinkybes, savo sprendimu gali darbuotojui paskirtą priemoką sumažinti arba panaikinti. Paskirtos priemokos sumažinimą ar panaikinimą, esant poreikiui, gali inicijuoti ir už personalo valdymą atsakingas VDI administracijos skyrius. 

VI SKYRIUS
DARBO UŽMOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA

 1. VDI darbuotojams darbo užmokestis yra mokamas du kartus per mėnesį: už praėjusį mėnesį einamojo mėnesio 5 darbo dieną ir 12 darbo dieną už einamąjį mėnesį, o jeigu darbuotojas prašo darbo užmokestį mokėti kartą per mėnesį – už praėjusį mėnesį einamojo mėnesio 5 darbo dieną (Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2018 m. birželio 4 įsakymas Nr. EV-136 “Dėl darbo užmokesčio mokėjimo datų”). 

VII SKYRIUS 
SKATINIMAS

 1. VDI darbuotojai skatinami vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 22 straipsniu ir Biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 10 straipsniu. 
 2. Kitos motyvavimo priemonės: 
  1. nemokami skiepai. Turint pakankamą finansavimą, nuo gripo skiepijami visi pageidaujantys darbuotojai; 
  2. galimybė kelti kvalifikaciją, dalyvaujant VDI organizuojamuose mokymuose; 
  3. nuotolinis darbas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams teisės dirbti nuotoliniu būdu suteikimo reikalavimų tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. EV-76 „Dėl teisės dirbti nuotoliniu būdu suteikimo reikalavimų tvarkos aprašo patvirtinimo“; 
  4.  individualus darbo laiko režimas. Darbuotojams suteikiama galimybė nusistatyti individualų darbo laiko režimą, nepažeidžiant Darbo kodekso nuostatų. Individualus darbo laikas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos biudžeto, darbo laiko apskaitos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. V-519, nuostatomis; 
  5.  apdovanojimas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro pasižymėjimo ženklu „Gerumo žvaigždė“ ir VDI „Garbės ženklu“, vadovaujantis  Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, apdovanojimo ir skatinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. EV-308;
  6. VDI tradicijos ir renginiai. VDI darbuotojams organizuojami vidiniai renginiai: metinis komandos formavimo renginys, apdovanojimo renginiai, kurių metu darbuotojai pagerbiami už nuopelnus ir ilgametį atsakingą darbą, viktorinos, konkursai (individualūs ir komandiniai, apie kuriuos skelbiama VDI naujienlaiškiuose ir kuriuose geriausiai pasirodžiusiems darbuotojams ar komandoms skiriami prizai), darbuotojų vaikų diena.

VIII SKYRIUS 
MATERIALINIŲ PAŠALPŲ SKYRIMAS  

 1. Darbuotojams, kurių materialinė būklė sunki dėl jų pačių ligos, artimųjų giminaičių, sutuoktinio, partnerio (kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka), sugyventinio, jo tėvų, vaikų (įvaikių), brolių (įbrolių) ir seserų (įseserių), taip pat išlaikytinių, kurių globėju ar rūpintoju įstatymų nustatyta tvarka yra paskirtas darbuotojas, ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, gali būti skiriama iki 3 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa (toliau – pašalpa), jeigu Vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui yra pateikti darbuotojų rašytiniai prašymai ir atitinkamą aplinkybę patvirtinantys dokumentai (sveikatos priežiūros įstaigos pažyma apie sveikatos būklę, vaistų įsigijimą arba būtinų mokamų medicininių paslaugų apmokėjimą patvirtinantys dokumentai, mirties faktą patvirtinantys dokumentai, pažyma apie stichinę nelaimę, vagystę ir pan.). 
 2. Mirusio, išskyrus žuvusį atliekant tarnybines pareigas arba mirusį dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu, valstybės tarnautojo šeimos nariams išmokama vieno mėnesio jo vidutinio darbo užmokesčio dydžiokompensacija, jei Vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui pateiktas rašytinis valstybės tarnautojo šeimos narių prašymas ir mirties faktą patvirtinantys dokumentai.
 3. Mirus darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį, jo šeimos nariams (sutuoktiniui, vaikams (įvaikiams), motinai (įmotei), tėvui (įtėviui), senelei, seneliui, kitiems giminaičiams, kurie su mirusiuoju turėjo artimą ryšį ir (ar) gyveno kartu) gali būti išmokama iki 3 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa, jei Vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui pateiktas jo šeimos nario rašytinis prašymas ir mirties faktą patvirtinantys dokumentai.
 4. Sprendimus dėl prašymų skirti pašalpą įgyvendinimo priima Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius.
 5. Pašalpos mokamos iš VDI skirtų lėšų, atsižvelgiant į esamą VDI darbo užmokesčio fondą. 

 

IX SKYRIUS 
MOKĖJIMAS UŽ DARBĄ POILSIO IR ŠVENČIŲ DIENOMIS, NAKTIES IR VIRŠVALANDINĮ DARBĄ, BUDĖJIMĄ 

 1. Už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą darbuotojams mokama Darbo kodekso 144 straipsnio 1, 2, 3, 4 ir 5 dalyse nustatyta tvarka, už budėjimą – Darbo kodekso 118 straipsnio nustatyta tvarka.

X SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 1. Jei nustatant ar keičiant darbo apmokėjimo sistemą darbuotojui apskaičiuotas pareiginės algos koeficientas viršija / nesiekia tam pareigybių lygiui nustatytą (-o) didžiausią (-io) / mažiausią (-io) pareiginės algos koeficientą (-o) darbo apmokėjimo sistemoje, tam darbuotojui nustatomas atskiras pareiginės algos koeficientas, kuris gali nesutapti su bendra darbo apmokėjimo sistema tol, kol darbuotojas eina tas pačias pareigas VDI  arba tol, kol šiam darbuotojui apskaičiuotas pareiginės algos koeficientas pateks į tam pareigybių lygiui nustatytą pareiginės algos koeficientų intervalą.
 2. Pareigybių lygiai peržiūrimi ir atnaujinami šiais atvejais: 
  1. dėl VDI struktūrinių pertvarkymų ar darbo organizavimo pokyčių (kai žymiai keičiasi arba deleguojamos naujos funkcijos);
  2. steigiant naujas pareigybes, kurių analogų nėra VDI. 
 3. Pareiginės algos koeficientų intervalai gali būti peržiūrimi ir keičiami pasikeitus darbo organizavimui, VDI priskirtoms funkcijoms, įstatymuose nustatytoms minimalioms pareiginės algos koeficientų riboms, darbo rinkos sąlygoms, VDI darbo užmokesčio fondui.
 4. Pareigybių lygių ar koeficientų intervalų peržiūrą gali inicijuoti Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius, Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojas, kancleris ir skyrių vedėjai.
 5. Pareigybių lygių ir koeficientų intervalus peržiūri ir siūlymus dėl pakeitimo Vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui teikia jo įsakymu sudaroma komisija. Komisijos posėdyje dalyvauja ir siūlymą pateikęs asmuo.
 6. Sprendimą dėl pareigybių lygių ir pareiginės algos koeficientų intervalų dydžių nustatymo priima Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius.  

 

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
darbo apmokėjimo tvarkos aprašo
priedas

VDI PAREIGYBIŲ LYGIAI IR PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTŲ INTERVALAI

Parei-gybės lygis 

Pareigybės pavadinimas

Koeficientų intervalai

 

Valstybės tarnautojas

Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį

Minimali reikšmė

Vidurinė reikšmė

Maksi-mali reikšmė

9

Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius

 

 

3,18

3,98

8

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojas 

 

1,91

2,54

3,18

VDI kancleris 

 

1,53

2,04

2,54

Skyriaus vedėjas; 
Skyriaus vedėjas – vyriausiasis darbo inspektorius;
Vyresnysis patarėjas – vyriausiasis darbo inspektorius (neturintis pavaldžių asmenų); 
Vyresnysis patarėjas (neturintis pavaldžių asmenų) 

 

1,28

1,71

2,14

Patarėjas – vyriausiasis darbo inspektorius (turintis pavaldžių asmenų); 
Patarėjas – vyriausiasis darbo inspektorius (neturintis pavaldžių asmenų); 
Patarėjas (neturintis pavaldžių asmenų);
Darbo ginčų komisijos pirmininkas 

Vyriausiasis komunikacijos specialistas (A1 lygis);
Projekto vadovas (A2 lygis)

1,09

1,45

1,82

4

Vyriausiasis darbo inspektorius; 
Vyriausiasis specialistas 

Kompiuterių sistemų administratorius (A1 lygis);
Kompiuterių sistemų analitikas (A1 lygis);
Teisininkas (A2 lygis);
Programinės įrangos kūrėjas (A2 lygis);
Kompiuterinių sistemų inžinierius (A2 lygis);
Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas (A2 lygis);
Finansų analitikas (A2 lygis);
Viešųjų pirkimų specialistas (A2 lygis);
Komunikacijos specialistas (A2 lygis)

0,93

1,24

1,54

Vyresnysis darbo inspektorius  

Organizavimo ir metodų specialistas (A2 lygis);
Vyresnysis specialistas (A2 lygis);
Informacijos rinkimo specialistas (A2 lygis);
Raštinės administratorius (A2 lygis);
Archyvaras (A2 lygis)

0,79

1,05

1,31

 

Administratorius sekretorius (A2 lygis ir B lygis);
Išlaidų apskaitos specialistas (B lygis);
Viešojo administravimo institucijos specialistas (B lygis);
Organizavimo ir metodų specialisto asistentas (C lygis)

0,67

0,89

1,12

 

Korespondencijos tvarkytojas (C lygis);
Ūkio reikalų tvarkytojas (C lygis)

0,57

0,76

0,95

Atnaujinimo data: 2024-01-16